Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mezuniyet Yükümlülükleri ve Ders İçerikleri

Mezuniyet Yükümlülükleri ve Ders İçerikleri

 

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Planı

 

TASARIM, TEKNOLOJİ ve TOPLUM TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PLANI

Birinci Yıl

Birinci Yarıyıl/Güz

İkinci Yarıyıl/Bahar

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

DIS 505*

 

Akademik Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 

7,5

DIS 501*

Toplumsal Bağlamda Tasarım

7,5

DIS 502*

Bilim ve Teknolojinin Toplumsal Teorisi

7,5

 

Serbest Seçmeli Ders 3

7,5

 

Serbest Seçmeli Ders 1

7,5

 

Serbest Seçmeli Ders 4

7,5

 

Serbest Seçmeli Ders 2

7,5

 

DIS 591*

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Üzerine Seminer

 

6,5

 

 

 

DIS 598

Yüksek Lisans Tez Önerisi

1

Dönem Toplam AKTS

30

Dönem Toplam AKTS

30

İkinci Yıl

Üçüncü Yarıyıl/Güz

Dördüncü Yarıyıl/Bahar

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

DIS 599

Yüksek Lisans Tez Çalışması I

30

DIS 600

Yüksek Lisans Tez Çalışması II

30

Dönem Toplam AKTS

30

Dönem Toplam AKTS

30

Kredi Toplamı 120 AKTS

*İşaretli dersler zorunludur.

** Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce belirlenen mezuniyet koşulları uyarınca 2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi itibariyle kayıt olan Yüksek Lisans programı öğrencilerine, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından onaylanan en az bir konferansta sunum yapma şartı getirilmiştir.

****         Programı, aşağıda belirtilen dersleri alarak tamamlayan öğrencilerin Yüksek Lisans Diploma ekinde uzmanlık alanının “Gastronomi ve Tasarım” olarak  belirtilir.

 

Ders Kodu

Ders Adı

DIS 566

Gıda ve Tüketici Davranışları

DIS 567

Yemek Kültürü ve Tarihi

DIS 568

Duyusal Analiz ve Gıda Ürünü Geliştirme

 

 

 

 

 

DERS TANIM ve İÇERİKLERİ

Listenen seçmeli dersler bilgi amaçlıdır. Her dönem başında, öğretim üyelerinin ders yükü ve programın disiplinlerarası yapısı dikkate alınmakta, buna göre anabilim dalının değerlendirmesi ile dersler açılmaktadır.

DIS 501 Toplumsal Bağlamda Tasarım : Bu derste tasarım kavramı ve mesleğinin toplumsal ve tarihsel bağlamda gelişimi; tasarım etkinliğinin paydaşları; toplumsal yaratıcı bir etkinlik olarak tasarım süreci; tasarımcının rolünün “toplumsal bir aktör” olarak belirlenmesi; tasarım etkinliklerinde yükselen meslekler; kent, sanayi, iletişim, işletme gibi alanlar olmak üzere tasarım etkinliğinin farklı alanlar üzerindeki etkisi; tasarımın tüketim ve sürdürülebilir gelecekler konularındaki rolü; ulusal ve küresel bağlamda tasarım kimliği; tasarım siyaseti; tasarıma ilişkin farklı alanların karşılaştırılmalı analizi; tasarımın ekonomi politiği; sosyal inovasyon için tasarıma dair sorunlar; toplumsal eleştiri olarak tasarım gibi konular ele alınacaktır.

DIS 502 Bilim ve Teknolojinin Toplumsal Teorisi : Bu dersin amacı bilim ve teknolojinin sosyal bağlamı ile ilgili üretilmiş olan teorilere kapsamlı bir giriş yapmaktır. Aynı zamanda “Bilim ve Teknoloji Çalışmaları” olarak ta bilinen bu alan geçen iki on yıl içerisinde sosyal bilimlerde oldukça aktif ve önemli bir hale gelmiştir. Bu alanda üretilen yüksek hacimli çalışmalar sosyal yapılar/aktörler, bilim ve teknoloji arasındaki kompleks ilişkilere ışık tutuğundan tasarım araştırmaları için oldukça önemlidir. Tasarım ve tasarlama eylemleri bu karmaşık ilişkiler ağına içkin olduğundan, bu alanlarda üretilen ampirik ve teorik bilgi her tasarım araştırmacısı için vazgeçilmez araçlardır.

DIS 511 Tipografik Diyaloglar: Kent, Kültür, Dil : Kent, canlı bir iletişim ortamıdır. Bu devinime tipografi de katıldığında, görsel ve anlamsal zenginlikte bir dille karşılaşırız. Bu ders, kenti bir araştırma sahası olarak tanımlayarak tipografik dili ve onu oluşturan kültürel, toplumsal ve politik dinamikleri sorgular. Dilin bedene bürünerek somutlaştığı bir mecra olan tipografide bir yandan tipografik yüzeylerin arkasındaki alışkanlıkları, varsayımları, görenekleri açığa çıkarırken, bir yandan da bunları problem oluşturmak ve tipografik gereçlerle serbestçe deneyler gerçekleştirmek için yaratıcı fırsatlar keşfetmekte kullanacağız. Tipografinin sadece deneyimlenen sosyal alanla değil, daha geniş ölçekte dil ve kültürle ilişkisini de anlayarak, tipografik leksikon ve gramerle bir dialog oluşturmaya, tipografik iletişimin işleyişini kavramaya ve sunduğu diğer olanakları görmeye çalışacağız.

DIS 513 Tasarım Aracılığıyla İnovasyon : Tasarım yöntemleri yoluyla inovasyon yapmak ile teknoloji ile inovasyon yaratmak birbirinini zıddı iki olgudur. Bu ders bu iki paradigma üzerinde duracaktır. Derste inovasyonun tarih, sanat, ilke ve pratiklerin tasarım aracılığıyla incelenecektir. Böylelikle inovasyonu konusunu da geliştirecek ve konuyu daha da derinleştireceğiz. Derste, 1960’dan günümüze kadar gelen inovasyon yöntemlerinin eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmasına önem verilecektir. Oldukça gelişmiş olan yöntem, ilke ve süreçler üzerinden derste tasarım aracılığıyla inovasyon konusunda bütünleşmiş, modern ve duyarlı bir alt yapı oluşturmayı hedeflenmiştir.

DIS 514 Tasarım ve Tasarlamanın Sosyolojisi: Eleştirel Bir Giriş : Bu dersin amacı öğrencilerin tasarım ve tasarlama eylemini karmaşık sosyal olgular olarak anlamlandırabilmelerinin önünü açmaktır. Bu iki kavram yakın zamanda oldukça popüler hale geldiyse de, henüz kapsamlı bir sosyolojik incelemeleri yapılmamıştır.  Sosyoloji—bir kaç istisna dışında— genel olarak tasarım olgusuna karşı ilgisizdir. Sosyal bilimler tabanlı araştırmalar yaptıklarını iddia eden tasarım araştırmacılarının çoğu ise, maalesef gerekli sosyal bilimsel altyapı, literatür ve metot bilgisinden büyük ölçüde yoksundur.  Bu bağlamda bu dersin amacı,  tasarım araştırmaları konuyla ilgi tasarım araştırmaları, bilim ve teknoloji çalışmaları ve sosyolojiden alinmiş teorilere kapsamlı ve bütüncül bir giriş yapmaktır. Bu ders ayni zamanda tasarım söyleminde yaygın ama eleştirel olmayan bir bicimde kullanılan çeşitli kavramların sosyal bilimsel bir perspektifle sorgulanmasını amaçlamaktadır.

DIS 515 Güncel Sanatta Film, Video ve Fotoğraf : Bu ders tarihsel, dil, gelişim tarihsel bağlar teknikler açısından sinema ve yeni medya alanlarında paralellikle kurmasının yanısıra, teknik olarak üretilen imge ve biçimleri, yatay ve düşey ve doğrusal ve doğrusal olmayan yapılar, hikayelendirme ve etkileşim konuları üzerinden çağdaş sanat çalışmalarını ve araçlarını irdeleyecektir.

DIS 516 Görme Biçimleri : Bu ders tarihsel, dil, gelişim tarihsel bağlar teknikler açısından sinema ve yeni medya alanlarında paralellikle kurmasının yanısıra, teknik olarak üretilen imge ve biçimleri, yatay ve düşey ve doğrusal ve doğrusal olmayan yapılar, hikayelendirme ve etkileşim konuları üzerinden çağdaş sanat çalışmalarını ve araçlarını irdeleyecektir.

DIS 517 Tasarım İçin Video Eskizleme: Bu ders, tasarım için klasik eskizleme yöntemlerine alternatif olarak video eskizleme yönteminin öğrenilmesi ve doğru kullanımının anlaşılmasını hedeflemektedir. Dönem içerisinde, kağıt ya da ekran üzerinde eskizlemenin yetersiz kaldığı, özellikle kullanıcı etkileşiminin ağırlıkta olduğu belirli tasarım problemlerin öğrencilere verilerek, kullanıcıyı da tasarım eskizleme sürecinin içine dahil ederek, kullanıcı odaklı tasarım süreci gerçekleştirebilmek için kolay ve esnek bir eskizleme tekniği olan video eskizleme yönteminin kullanımı deneyimlenecektir. Öğrencilerin bu süreçte, yalnızca bu tekniği öğrenmeleri değil, ayrıca kullanıcı odaklı tasarım felsefesi konusunda bakış açısı ve deneyim kazanmaları da beklenmektedir.

DIS 518 Tasarım Antropolojisi : Bu ders antropoloji ile tasarım ara kesitini ele alır. Bağlam ve kullanıcının yenilikçi ürünler geliştirmekteki önemi her geçen gün artmaktadır. Kullanıcı deneyimine dayalı yenilikçi tasarımlar geliştirebilmek öncelikle kültürü ve kültürün günümüzdeki yerini anlamakla mümkündür. Bu derste bu anlayış iki yolla ele alınacaktır. İlk olarak antropolojinin temel kavramları ve tasarımcıların kültürün şekillenmesindeki rolü irdelenecektir. Kültürün ürünleri ve ürünlerin günlük yaşamı nasıl etkilediği örneklerle incelenecektir. İkinci olarak ise öğrenciler antropoloji kökenli araştırma yöntemlerini uygulayarak tasarım araştırması yetilerini geliştireceklerdir.

DIS 519 Tasarım Yönetimi ve Strateji :  Ders tasarımı yönetim ve strateji perpektifiyle, yerel ve küresel pazarlardaki rekabetçi rolünü vurgulayarak ele alır.

DIS 520 Marka Etkileşim Stratejisi : Bu ders, tasarım için klasik eskizleme yöntemlerine alternatif olarak video eskizleme yönteminin öğrenilmesi ve doğru kullanımının anlaşılmasını hedeflemektedir.

DIS 521 Kentsel Anlatılar ve Mekansal İletişim : Bu ders, kentin ne olduğuna ve kamusal alandaki etkileşimler üzerinden nasıl işlev gördüğüne ilişkin kavramları iletmek amacını taşır.  Bir simgesel düzen içerisinde organize edebilmek için anlatıların oluşturulamsına temellendirilen ders kapsamında, gelişen teknolojiler doğrultusunda ortaya çıkan yeniden şekilenen kent tipi üzerinde tartışmalar yapılacaktır. Ders kapsamında, öğrencilerden bireyler ve yerleşim sistemleri arasındaki farklı etkileşimleri ortaya koyabilmeleri ve yere özgü kentsel alanlarda veri toplayabilmeleri, analiz edebilmeleri ve değerlendirmeleri

DIS 522 Türkiye’de Tasarımın Ekonomi Politiği : Ders, endüstriyel tasarımı sanayi kapitalizminin bir işlevi olarak yorumlamayı hedeflemektedir. Vaka analizleri ve teorik okumalar aracılığıyla, endüstriyel tasarım küresel rekabet içinde merkez-çevre tartışmaları bağlamında analiz edilecektir. Türkiye açısından ise, endüstriyel tasarım bir kültürel modernleşme projesi olarak yorumlanacak ve tasarımın Türkiye’deki  geleceğine dair yeni modeller tartışılacaktır.

DIS 523 Etkileşim Tasarımı için Kavramlar ve Metotlar : Bu derste etkileşim tasarımı konusunda temel kavramların ve metotların ele alınmaktadır. Söz konusu çerçeve içinde etkileşim tasarımının çoklu temelleri, endüstriyel tasarımla bağlantılı olarak etkileşim kavramı, insan-bilgisayar etkileşimi alanı ve etkileşim tasarımının ilişkisi, tasarım sürecinde kullanılan kullanıcı araştırmaları, kağıt prototipleme gibi araştırma yöntemleri ve araçları, arayüzler, kullanıcı dostu olma gibi etkileşim tasarımı ile ilişkili terimler, tasarımın ve tasarımcının değişen rolü konuları incelenmektedir. Bu ders ayrıca dönem boyunca birebir çalışma gerektiren çeşitli alan çalışmaları ve dönem sonunda teslim edilecek kavramsal bir projeyi içermektedir.

DIS 524 Sosyal Girişimcilik, Sosyal İnovasyon ve Sosyal Değişim icin İnovasyon : Bu dersin amacı ögrencilere sosyal girişimcilik ve inovasyonun tarihini, teorisini ve dunyadaki sosyal degişimi anlatmaktır. Ders dört farklı kısımdan oluşuyor: 1) sosyal girişimcilik/inovasyona giris, 2)Sosyal girişim ve inovasyon yönetimi;3) sosyal girişimcilik/inovasyonun, topluma etkisinin ölçülmesi, 4)sosyal girişimciligin uygulanma alanlarının irdelenmesi.

Ders kapsamında, öğrenciler bir sosyal inovasyon projesi uzerinde çalışacak ve uygulayacak (saha calısması ve görüşmeler yapacaklar). Sosyal girişimciler topluma yapmış oldukları sosyal etkileri derste konusmacı olarak paylasacaklar. Ders odağında Türkiye-bazlı sosyal girişimlerin yanı sıra uluslararası örnek sosyal inovasyon ve girişim vaka çalışmaları ve videolar tartışılacak ve irdelenecektir       

DIS 525 Tasarım Araştırmalarında Praksis : Bu derste akdemi ve endüstride kullanılan pratiğe dayalı tasarım araştırması methodlarının öğrencilere uygulamalı bir şekilde aktarılması hedeflenmektedir. Bu şekilde pratik ve akademik alanlar arasında dinamik bir etkileşim ve bilgi aktarımı hedeflenmektedir.

 DIS 526 Tasarım Araştırması Pratiği : Temel araştırma yöntemlerini destekleyecek şekilde kurgulanan bu ders, kültürel problar, görsel etnografi ve sosyal ağ analizi gibi ileri nitel ve nicel tasarım araştırma yöntemlerini uygulamalı bir şekilde anlatmayı amaçlar.

DIS 551 Sergi(leme) Kompleksi : Bu derste, sergileme kompleksi-sanat galerileri, müzeleri, sergileri- ve onun tüketim biçimlerine dair tartışmalar sosyolojik, tarihsel ve eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacaktır.Sergileme kompleksinin farklı dönemlere özgü bilgi/iktidar rejimlerine göre sürekli yeniden şekillenen ve tasarım ve toplum arakesitinde ortaya çıkan bir ürün olduğu üzerinde durulacaktır.

DIS 552 Kültürel Miras ve Maddi Kültür : Bu ders, “şey”leri müzecilik, kültürel miras ve maddi/görsel kültür alanlarının kesişiminde anlamak üzere tasarlanmıştır. İşlevsel, sembolik, estetik, ekonomik ve politik gibi, objelere dair farklı yaklaşımlar eleştirel bir bakış açısı ile tartışılacaktır.  

DIS 553 Medya Kuramları : Bu ders medya ve iletişim teorilerindeki temel gelişmelere, semiyotik, medyoloji, yeni medya, iletişim ağ teorisi ve sayısal kültür hakkında bir temel oluşturacak ve teknik ve sosyal boyutlarında medya ve medyalaşmanın disiplinlerarası boyutlarında uygulanması üzerine metodolojik vurgu yapacaktır. Odaklanılan başlıklar arasında insan sembol sistemlerinin gelişimi, tüm medyanın birbiri ile karıştığı platformların genişlemesinin etkileri, analog- sayısal ilerlemeler, bilgisayar iletişim ağlarının sahip olduğu “büyük veritabanı”ve toplu hafızası ve sayısallaştırmanın yeni teknolojileri üzerinden medya içeriklerinin süregelen güncelleştirilmesi bulunacaktır.     

DIS 554 Mekansal Etkileşimin Aracıları : Bu derste medyanın katılımcı özellikleri ve sinografinin tematik katkısından faydalanarak mekansal etkileşim tasarım konusu tartışılacaktır. Etkileşimli teknolojiler kullanımı ile kişisel anlam yaratabilme yetisini oluşturabilmek üzerine odaklanan ders, öğrencilere toplum için yaratılabilecek yenilikçi tasarımları için alternative bir yol gösterebilmeyi amaçlar. Ders süresince, öğrenciler farklı medyalar kullanarak ve değişik mekansal koşullarda bilginin sergilenmesi ve sunumu üzerinde çalışacaklardır. Öğrencilerin, sosyal koşullandırılmış bir çevrede oluşturulan tasarımın dinamikleri ile birlikte kurgulanmış deneyimleme üzerinden inovasyon kavramının temellerini kavramaları beklenmektedir.

DIS 555 Bilim, Teknoloji ve Görsellik : Bu ders bilim, teknoloji ve üretilen imgenin karşılıklı ilişkilerini ve bu kesişimde ortaya çıkan görme/gösterme pratiğinin kültürel ve toplumsal bağlamda kurduğu söylemi inceler. Bu amaçla, bilim ve teknolojinin gerek ürettiği gerek kullandığı imgeler üzerinden kurulan temsil sistemlerini ve imgenin politikasını oluşturan unsurları tarihi bir perspektiften başlayarak, günümüz görsel teknolojilerine uzanan bir yapı içerisinde tartışır. Bu yaklaşımı kullanarak özellikle günümüz teknolojisiyle ilişkilenen görselliğin üretimini ve kültürünü, bunun tasarımcı için ifade ettiği süreç ve algıları kavramayı, ve yakın geleceğe dair çıkarımlarda bulunmayı amaçlar.

DIS 556 Hizmet Tasarımı Teorileri : Bu derste hizmet tasarımı ile ilişkili teoriler ve bu alandaki yaklaşımlar, üretime dayalı endüstriden deneyim ve hizmet tabanlı ekonomilere geçiş, bu kapsamda tasarımın ve tasarımcının değişen rolü, hizmet tasarımının bir disiplin ve uzmanlık alanı olarak yayılması, etkileşim serileri olarak hizmetler, hizmet deneyimlerinin prototiplenmesi, hizmet tasarımı ve organizasyonel değişim, hizmet tasarımı ve sosyal inovasyon, hizmet tasarımında karmaşık problemler, hizmet tasarımı araştırmaları için gelecek senaryoları gibi konular ele alınmaktadır.            

DIS 557 Tasarım Araştırmalarında İstatistik : Bu ders temel istatistik kavramlarını özetleyerek nicel araştırma mantığına bir giriş yapmayı amaçlar. Bu bağlamda olasılık, veri tipleri, ampirik dağılımlar, kovaryans,korelasyon, regresyon,örneklem ve örneklem dağılımları gibi konular ele alınacaktır.

DIS 558 Sinema Kuramları : Bu ders sinemanın bir medya olarak anlaşılması ve değerlendirilebilmesi için, tarihsel gelişimi üzerinden farklı film teorilerine ilişkin tartışmalara odaklanacaktır. Her teori hem kendi temel tanımları ve koşulları üzerinden hem de zaman içerisindeki gelişime bağlı değişimleri üzerinden ele alınacaktır. Daha açık anlaşılabilmesi için bu teoriler donem boyunca anlatı yapıları ve örnek filmlerden seçilecek kareler üzerinden desteklenecek ve bir filmi farklı yöntemlerle deconstruct edebilme ve değişik sinematik tekniklerin/uygulamaların kullanımı ve etkileri irdelenecektir. 

DIS 559 Tasarım Tarihinin Eleştirel Okuması : Bu derste tasarım, toplumsal-tarihsel bağlamı içerisinde teorik ve pratik bilgi aracılığıyla ele alınacaktır. Tarihin belli dönemlerinde, tasarım objesinin ortaya çıkışında etken olan tarihsel, teknolojik, estetik, felsefik, ekonomik ve siyasi bağlamlar tartışılacaktır. Materyal/teknolojik yaklaşımlar, karşılaştırmalı yöntemler ve içerik analizleri tasarım tarihinin eleştirel olarak incelenmesine katkıda bulunacaktır.

DIS 560 Bağımsız Çalışma : Bu dersin tasarımı, dersi verecek öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu ders sabit bir içeriğe sahip olmayıp daha çok, öğrenci, öğretim üyesi ile koordinasyon halinde, araştıracağı konuları net olarak belirler (örn. Kavramlar, alanlar, kuramlar, yöntemler). Öğrenci daha sonra hangi konuları nasıl araştıracağını ve bu araştırma konularının nasıl kullanılacağını açıkladığı bir çalışma planı hazırlar. Bu çalışma planının dersin başlangıcından önce öğretim üyesi tarafından onaylanması gerekir.

DIS 561 Tasarımda Özel Konular : Bu ders tasarımın çeşitli konularına dair güncel tartışmalar ve yükselem alanlara odaklanacaktır. Tartışma, sunum ve alandan konuşmacıların yapacağı seminerler aracılığıyla, öğrenci güncel tartışmalara dair kapsamlı bilgi edinecektir.

DIS 562 Bilim, Teknoloji ve Toplum Alanında Konular : Bu ders, Bilim, Teknoloji ve Toplım alanındaki güncel tartışmalara ve bu alana dair belirli içeriklere (teori, yöntem, konular gibi) odaklanacaktır. Ders, öğrencilerin araştırma alanlarına göre öğretim üyesi tarafından belirlenecek belirli konuların üzerinde durulduğu modüllerden oluşacaktır. Seminerler aracılığıyla öğretim üyesi bu alandaki çağdaş tartışmalara dair sınırları derinleştirken, öğrenciler haftalık sunumları ile tartışmaya katkıda bulunacaktır.

DIS 565 Zanaat Tarihi : Bu derste, karşılaştırmalı tarihsel bir perspektif ile şehir sakinlerinin ve esnafın zanaat üretimi, erken-modern dönem odaklı olarak incelenecektir. Ana hatlarıyla tematik, ve bir ölçüde kronolojik bir yaklaşımla ele alınacak olan teorik tartışmalar dersin temelini oluşturacaktır.  Bu temalar arasında esnaf ve zanaatkar üretim yöntemleri; erken modern dönemde emeğe verilen değer; arzu nesneleri; yeni oluşan şehirli sınıfların üretim ve tüketim kalıplarına etkileri sayılabilir. “Doğu” ve “batı” zanaatkarlarının karşılaştırılması gibi temalar çerçevesinde, tercüme edilmiş birinci el kaynakları inceleme fırsatı da değerlendirilecektir.

DIS 527 Disiplinlerarası Tasarım Laboratuvarı : Disiplinlerarası çalışmalar yenilikçi fikirler ve çözümler geliştirmek için bir araç olarak görülmektedir. Bu sebeple disiplinlerarası çalışmaya çağdaş tasarım uygulamalarında artan miktarda yer verilmektedir.  Disiplinlerarası ekiplerde bilgi paylaşımı, ekip çalışmasının dinamikleri, tasarım sürecindeki değişimler gibi konular hem akademide hem özel sektörde tartışılmaktadır. Bu gelişmelerden hareketle bu ders tasarım ve disiplinlerarası çalışma arakesitini ele almaktadır. Ders sunumları tasarım özelinde disiplinlerarası çalışmaları farklı yönleri ile tartışmaya odaklanmaktadır. Aynı zamanda, yürütecekleri proje çalışması ile öğrencilerin disiplinlerarası proje geliştirme süreçlerini deneyimlemesi hedeflenmektedir.

DIS 566 Gıda ve Tüketici Davranışları : Öğrenciler, gıda bilimi üzerinden farklı disiplinlerden faydalanarak tüketici davranışı dünyasına adım atarlar; bakış açısı, algı, öğrenme, hafıza, kişilik ve davranışa ilişkin tüketici davranışına etki eden tüm değişkenleri öğrenerek, tüm bu unsurların gıda tüketim davranışlarını nasıl etkilediğini kavrarlar. Öğrenciler tüketicinin ihtiyaç ve istekleri arasındaki ilişkiyi ve bunların davranışa etkilerini ve karar aşamasına nasıl gelindiğini (tatmin olmuş ya da olmamış)  analiz etmeyi öğrenirler.

DIS 567 Yemek Kültürü ve Tarihi : Öğrenciler küresel bir perspektifte yiyecek ve beslenmenin tarihiyle tanışır; tarih öncesi ve Neolitik çağlardan günümüze Yakın Doğu, Avrupa ve Asya’da yiyeceklerin kökenlerini, ev içinde ve ticari olarak dışarda gıdanın seçimi, dönüştürülmesi, yiyeceğin hazırlık, sunum ve tüketim süreçlerini ayrıştırır duruma gelerek; yemek kültürleri ve teknolojinin evrimini mutfak ve sofra araç gereçleri aracılığıyla kavrar;  Kolomb sonrası Erken Modern dönemden itibaren dünyada gıdaların ve gıda üretim tekniklerinin yayılışını ayırt eder ve Sanayi devriminden günümüze yiyeceğin üretimi ve tüketiminde küresel ekonominin etkilerini anlar.

DIS 568 Duyusal Analiz ve Gıda Ürünü Geliştirme : Bu derste öğrenciler, duyusal analizin temelleri ile tanıştırılır ve yeni ürün geliştirmede gerekli duyusal testleri tasarlayabilir ve analiz edebilir hale gelirler. Öğrenciler bir ürün geliştirme projesi hazırlar, ilgili duyusal testleri uygular veyeni ürün geliştirme için gerekli uygun yöntemleri kullanırlar.

 

DIS 569 Yemek Çalışmaları: Çok-Metotlu ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar:Bu derste öğrenciler, yemek çalışmaları alanındaki önemli çalışmalarla ve tartışmalarla ve yemek ve gıda üzerine çok-metotlu, interdisipliner araştırma yapmak için kullanılan farklı metotlarla tanışır. Sosyal bilimlerde sıkça kullanılan bazı kavramlar üzerinden (yemek tabuları, yemek kültürü pratikleri (foodways), göç, rekabet, iktidar ve direniş, devlet oluşumu, sınıf, habitus, üretim biçimleri ve üretim ilişkileri, yönetimsellik, vb.) yemek çalışmalarının önemli çalışmaları incelenir. Bu sayede öğrenciler, yemeğin sosyal ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü; yemek tüketim ve hazırlanmasının kültürel anlam-yaratma mekanizmalarınca nasıl şekillendirildiğini ve bunları nasıl şekillendirdiğini; küresel kapitalizm ve serbest piyasa ekonomisinin çağdaş gıda üretim, tedarik ve tüketim pratiklerini nasıl dönüştürdüğünü; ve, devletin hem bir düzenleyici-yönetici hem de ekonomik bir aktör olarak tarım ve gıda için önemini ayırt etmeyi öğrenirler.