Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

I. YARIYIL

IDE 101 Tasarımın İlkeleri (2-6) (8 AKTS)
Tasarımın ilkeleri ve uygulamaları, tasarım problemlerini anlaşılması ve yeniden tanımlanması; tasarım unsurları ve yaratıcılık üzerine kavramsal ve pratik bilgiler edinilmesi; tasarımın biçimsel unsurlarını kullanarak kompozisyon yaratma; temel tasarım problemlerini çözmek için fikir ve el becerileri geliştirilmesi.

IDE 103 Tasarım Görselleştirme I (2-4) (4 AKTS)
Çizim kavramları (algı, çizgi, oran, kompozisyon); temel geometrik formlar, çarpım geometrisi, kompozisyon, perspektifte nispet, ortografik görünüş, yardımcı görünüş, çoklu görünüş taslak çizim, izometrik perspektifler, perspektifte siluet ve gölge, karmaşık form tanımları, şablon ve kesit, sayfa mizanpajı, grafik mizanpaj, arka planlar; 2 ve 3 boyutlu düşünme becerileri.

IDE 105 Endüstriyel Tasarıma Giriş (2-0) (2 AKTS)
Endüstriyel tasarımı disiplini ve mesleğine dair temel bilgiler; endüstriyel tasarımı sürecinin evreleri; endüstriyel tasarımında biçim, işlev, kullanım ve kullanıcı için kavramlar; tasarımda insan unsurunun önemi; endüstriyel tasarımı ile mühendislik, malzeme kullanımı, imalat teknolojileri, ekonomi, pazarlama, inovasyon, kültür ve iletişim arasındaki ilişkiler; tasarımdaki çağdaş ve küresel faktörler; endüstriyel tasarımı mesleği tarihine giriş; Türkiye’deki endüstriyel tasarımının gelişimi.

IDE 107 Malzeme Statiği ve Mukavemeti (3-0) (2 AKTS)
Statik, kuvvet vektörü, geometri, rijitlik ve esneklik, rijit kütle ve yapıların dengesi, düzlemsel güçler, teğetsel gerilim, bükülme ve esneme üzerine temel ilkeler, malzemelerin fiziksel ve mekanik doğaları.

MATH 101 Sosyal Bilimler için Matematik I (3-0) (6 AKTS)
Öğrenciye yüksek matematiğin temel konularını öğretmek, ve sonraki yıllarda alacağı teknik dersler için sağlam bir matematik altyapısı hazırlamak.

ENG 103 İngilizce I (1-2) (4 AKTS)
Öğrenciler akademik dil yapılarını, sözcükleri ve etkin iletişim kalıplarını kulanarak İngilizce konuşma ve Yazma becerilerini okuma ve dinleme becerileri yardımıyla geliştirirler.

TLL 101 Türk Dili ve Edebiyatı (2-0) (4 AKTS)
Bu dersin amacı öğrencilerin sözlü olarak tartışma yürütme becerisini geliştirmektir. Derste Türkçenin özellikleri ele alınacak ve Türk Edebiyatı’ndan seçme metinler incelenecektir. Düzyazı, hikaye ve şiir gibi farklı yazınsal türler okunacak, eleştirel bir gözle incelenecek ve tartışılacaktır. Anlatım bozuklukları, noktalama ve yazım yanlışlarından hareketle Türkçenin doğru kullanımı üzerinde durulacak ve metinlerin tarihsel ve kültürel arkaplanı incelenecektir.

II. YARIYIL

IDE 102 Yaratıcı Problem Çözümü Olarak Tasarım (2-6) (8 AKTS)
Bu dersin amacı öğrencilerin yaratıcı problem çözme yöntemlerini kullanma becerilerini artırmaktır. Problem tanımı ve dekompozisyon; yaratıcı problem çözme araç ve tekniklerini tanıtılması, ıraksak ve yakınsak düşünme; beyin fırtınası, zihin haritalama ve bunun gibi tekniklerin kullanılması; deneysel tasarım projelerinde yaratıcı problem çözme araçlarının kullanılması.

IDE 104 Tasarım Görselleştirme II (2-4) (4 AKTS)
Taslak çizim, rendering, şemalaştırma; senaryo, hikaye anlatımı ve öyküleme teknikleri kullanarak prototiplendirme deneyimleri gibi tekniklerle el ve programlama becerilerini geliştirerek tasarım fikirlerinin görselleştirilmesi.

IDE 106 Model Yapımı (1-2) (3 AKTS)
Üç boyutlu fiziksel model yapım becerileri geliştirilmesi; temel konvansiyonel model yapım teknikleri; ölçekler; hamur, köpük ve alçı malzeme ile model yapım yöntemleri; karton, plastik levha, market kartonu ve akrilik gibi malzemelerin model yapımında kullanılması; model yaparken malzemelerin estetik ve dokunsal özellikleri hakkında bilgi sahibi olunması.

IDE 108 Sanat ve Tasarım Tarihi (3-0) (3 AKTS)
Ders sanat ve tasarımın erken dönem uygarlıklardan modern döneme kadar estetik ve tarihsel gelişimini aktaracaktır. Toplumsal yönüne vurgu yapılarak, sanat ve tasarım üretildiği dönem ve kültürle olan ilişkisi çerçevesinde ele alınacaktır. Derste görsel sanatlar alanında ortaya çıkan ana akım ve hareketlerin üzerinde durulacak ve sanat tarihine dair genel bir giriş niteliği taşımaktadır.

IDE 110 Tasarım İçin Araştırma (2-2) (4 AKTS)
Genel olarak araştırmanın amacı; araştırma metodolojisinin kavramsal yapısının kavranılması; tasarımda araştırmanın önemi; tasarım sürecinde kullanılan araştırma yöntemleri; odak gruplarla söyleşi yapılması ve söyleşi teknikleri; gözlem; katılımcı gözlem; tasarım için etnografik araştırma; video etnografya; personalar ve senaryolar yaratma; hikaye anlatma; görsel ve sözel anlatım teknikleri.

ENG 104 İngilizce II (1-2) (4 AKTS)
Öğrenciler karmaşık dil yapılarını ve dil işlevlerini kullanarak İngilizce konuşma ve yazma becerilerini geliştirirler.

TLL 102 Türk Dili ve Edebiyatı II (2-0) (4 AKTS)
Bu dersin amacı öğrencilerin yazılı olarak tartışma yürütme becerisini geliştirmektir. Derste, “Neden edebiyat okuruz?” sorusuna cevap aramak üzere Türk Edebiyatı’ndan seçme metinler incelenecek ve edebiyata farklı yaklaşımlar ele alınacaktır. Derste farklı yazınsal türlerden seçilen kurmaca yapıtlar okunacak ve bu yapıtlar üzerine eleştirel değerlendirme yazıları yazılacaktır. Ders boyunca anlatım bozuklukları, noktalama ve yazım yanlışlarından hareketle Türkçenin doğru kullanımı üzerinde de durulacaktır.

III. YARIYIL

IDE 201 Tasarım Stüdyosu I (2-8) (10 AKTS)
Tasarım sürecinin evreleri; yaratıcılık ve inovasyon kavramları; anlam, kavram ve biçim arasındaki ilişki; kullanıcı-ürün etkileşimi, görselleştirme ve imalat safhalarına dayalı olarak fiziksel ve işlevsel ihtiyaçlara odaklanan tasarım sorunlarını incelenmesi ve tasarım sürecinde farklı yöntem ve araçları kullanılması; tasarım fikirleri aracılığıyla temsil teknikleri geliştirilmesi.

ARCH 203 Bilgisayar Destekli Tasarım I (2-2) (4 AKTS)
Bu derste öğrencilere bilgisayar destekli çizim ve tasarımda kullanılabilecekleri yazılım bilgileri ve seçenekleri verilecektir. Grafik uygulama yazılımları kullanarak 2 ve 3 boyutlu çizim yapmaya giriş.

IDE 205 Prototipleme (1-2) (2 AKTS)
Prototipleme için farklı tekniklere giriş; prototipleme için bilgisayar destekli imalat teknikleri; tasarım ürününü modelleme için lazer kesim, üç boyutlu CNC ve hızlı prototipleme tekniklerini kullanma; kağıt prototip, video prototip, rol yapma ve benzeri prototip deneyimleme ve hizmetler için kavramsal araçlara giriş.

IDE 207 Malzeme ve İmalat (4-0) (4 AKTS)
Endüstriyel tasarım ile ilişki olarak temel imalat süreçlerine giriş. Tasarımın ürün haline gelmesinde biçim, işlev, malzeme seçimi ve üretim yöntemleri arasındaki ilişkilere ve malzemenin doğasına ve imalat sürecine odaklanılması; metal dökme, metal biçimlendirme ve şekillendirme, plastiği kalıplama ve şekillendirme, enjeksiyon kalıplama, toz teknolojileri ve hızlı prototipleme gibi imalat teknolojilerinin kullanılması.

IDE 209 Çağdaş Sanat ve Tasarım (3-0) (2 AKTS)
Derste öğrencilere modern dönemden itibaren günümüze kadar çağdaş sanat ve tasarım tarihindeki önemli hareketler ve tartışmalar aktarılacaktır. Kültür ve postmodernismle ortaya çıkan yeni temalar üzerinden ders, sanat ve tasarım alanına dair tarihsel ve yönteme dair tartışmalara odaklanacaktır.Bunlar arasında; alternatif modernlikler, bienalleşme, disiplinlerarasılık, sanatçının özerkleşmesi, kültür kurumlarının değişen rolü, yeni teknolojilerin tasarım ve sanat alanına etkileri gibi konular bulunmaktadır.

COD 305 Etkileşim Tasarımı (2-1) (4 AKTS)
Bu ders, etkileşim tasarımı disiplinine ve uzmanlık alanına giriş yapar, endüstriyel tasarım, insan-bilgisayar etkileşimi, bilişsel psikoloji ve mimarlık gibi etkileşim tasarımının gelişimine etki eden alanlar ile ilişkili olarak ele alır ve ve ürünleri nesne olarak anlama yerine olaylar ve deneyimler olarak algılamaya yönelerek bu uzmanlık alanının gelişimine odaklanır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkileşim tasarımı ile olan ilişkisi çerçevesinde etkileşim tasarımı sürecinde kullanılan kavramsal araçlar ve metodlar tanıtılır, arayüz tasarımı, interaktif ve zaman tabanlı medya kavramları üzerinde durulur. Ders kapsamında, etkileşim tasarımı açısından günlük hayatta kullanılan farklı örneklerin tartışılması ve bu pratiği anlamak için yapılacak stüdyo tabanlı egzersizler yoluyla öğrenciler, kavramsal araçları ve metodları etkileşim tasarımı sürecinde yaratıcı bir şekilde kullanmayı öğrenirler.

SEC 201 Sektörlere Giriş I (0-2) (2 AKTS)
Ders öğrencilerin çalışma hayatı ve endüstri profile açısından ele alınan dört sektörde derinlemesine bilgi kazanmasını sağlayacaktır. Bunlar arasında, Finansal, Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Sosyal ve son olarak gelişmekte olan sektörler yer almaktadır. Öğrencilere sektörel bilginin yanı sıra, endüstri ile ilgili en güncel bilgilere ulaşabilmeleri için gerekli beceriler de tanıtılacaktır. Kapsamlı sektörel bilgiler, iş dünyasından konuk konuşmacılar, firma ziyaretleri, ilk elden endüstri deneyimi ve vaka çalışmaları ile pekiştirilecektir.

IDE 001 (0-2) (2 AKTS)
Yaz stajı öğrencilerin imalatçı firma ve kuruluşun koşullarına uyum sağlamasını, çalışanlarla doğru iletişim kurmasını, imalat çevresine ve imalatçı firma ve kuruluştaki işleyişe dair etkinlikleri gözlemlemesini ve katkıda bulunmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

IV. YARIYIL

IDE 201 Tasarım Stüdyosu II (2-8) (10 AKTS)
Tasarım kıstasları ve senaryolarının oluşturulmasına giriş; inovasyon, yaratıcı düşünme süreci, tasarım ve kullanıcı-ürün etkileşimi üzerine tartışmalar; imalat süreçleri, malzeme kalitesi ve temel yüzey bitirme işlemleri gibi konulara kavramsal bakış açısıyla tasarım çözümleri; üretim süreçleri, imalat teknikleri ve fizibilite üzerine tartışmalar; tasarım sürecinde araştırma yöntemleri ve ergonominin kullanımı; araştırma bilgisinin ürüne dönüştürülmesi.

IDE 204 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım (2-2) (4 AKTS)
Bilgisayar destekli endüstriyel tasarım sunum teknikleri; güncel yazılımlarla 2 boyutlu ve 3 boyutlu sunumlar hazırlama; yüzey modelleme, NURBS modelleme; bir konsepti eskiz aşamasından 3 boyutlu bilgisayar modeli aşamasına kadar geliştirme.

IDE 206 Tasarımda İnsan Faktörleri (3-0) (3 AKTS)
Tasarımda insan faktörü yöntem ve ilkeleri; kullanıcı, ürün ve verilen hizmet arasındaki ilişkinin gelişiminin fiziksel, biomekanik ve zihinsel unsurlarının incelenmesi; kullanıcı boyutu ve antropometri kavramı; arayüz kavramı ve kullanıcı-akıllı ürün etkileşimi yaratılmasındaki temeller.

IDE 208 Ürün ve Hizmetler İçin Etkileşim Tasarımı (2-1) (4 AKTS)
Tasarım sürecine teknolojik kapasitenin ötesinde bütün paydaşları dahil edildiği, kullanıcı ihtiyaçları, tercihleri ve deneyimlerine odaklanan ürün ve hizmet ürünleri için etkileşimli tasarımın temel ilkeleri; olay analizleri üzerinden tasarım sürecini anlamak için temel kavram, araç ve metotları tanıtma ve uygulama, tasavvur etme, deneme ve prototip üretme, rol yapma, touch point ve bunun tekniklerin kullanılması.

IDE 210 Endüstriyel Tasarımı Tarihi (3-0) (3 AKTS)
Sanayi Devrimi’nden günümüze kadar tasarımı şekillendiren sosyal, politik, teknolojik ve sanatsal değişimlere giriş. Sanat ve tasarım ilişkisi, kitle üretimi, küreselleşme, sanatsal, kültürel ve toplumsal değişimlere koşut olarak tasarım fikirleri ve kavramlarındaki değişim gibi konular ele alınacaktır.

BUS 101 İşletmeye Giriş (Karar Verme) (2-0)(4 AKTS)
Bu derste temel işletme pratiği, terminolojisi ve metotlarına giriş yapılacaktır. İşletmenin temel alanları olan muhasebe, pazarlama, finans ve operasyon ve bunun gibi konular üzerine olay analizlerinden yararlanılacaktır. Öğrencilere işletmeye dair farklı olayları Microsoft Excel kullanılarak kantitatif bilgilerin ışığında eleştirel inceleme yapmalarına sağlama ve kalitatif çözümler üretme becerisini kazandırmak amacını taşır. Laboratuvarlarda öğrenciler ileri hesap teknikleri ve işlevlerini öğrenecektir. Mali bilanço, maliyet-gelir eşitleme analizi, satış tahmini, istatiksel analiz, fiyatlandırma ve elastikiyet, cari değer analizi, optimizasyon gibi konular üzerinde durulacaktır. Ders mühendislikten işletmeye kadar farklı alt yapılardan gelen öğrencilere uygun olarak tasarlanmıştır.

SEC 202 Sektörlere Giriş II (0-2) (2AKTS)
Bu ders öğrencilerin çalışma hayatı ve endüstri profili açısından ele alınan dört sektörde derinlemesine bilgi kazanmasını sağlayacaktır. Bunlar arasında, Perakende, Sağlık, Turizm ve Gayrimenkul, Üretim ve son olarak gelişmekte olan sektörler yer almaktadır. Öğrencilere sektörel bilginin yanı sıra, endüstri ile ilgili en güncel bilgilere ulaşabilmeleri için gerekli beceriler de tanıtılacaktır. Kapsamlı sektörel bilgiler, iş dünyasından konuk konuşmacılar, firma ziyaretleri, ilk elden endüstri deneyimi ve vaka çalışmaları ile pekiştirilecektir.

V. YARIYIL

IDE 301 Tasarım Stüdyosu III (2-8) (10 AKTS)
İlk üç tasarım stüdyosunda edinilen bilgileri kullanarak kurumsal kimlik, pazar araştırması, kullanıcı araştırması ve imalat seçenekleri gibi konular üzerinden tüketici ürünleri, hizmetleri ya da sistemlerine dair belirli tasarım sorunlarına odaklanan projeler üretilmesi. İş çevresinde yaratıcı, teorik, teknik ve girişimci becerileri kullanma; kullanışlı, kullanılabilir, arzu edilir ve uygulanabilir ürünlerin geliştirilmesi ve bu ürünlerin tasarlanmasında sistematik bir sürecin kullanılması; mühendislik, pazarlama ve diğer mesleklerin etkileşimi.

IDE 303 Tasarım Stratejisi ve Yönetimi (2-0) (2 AKTS)
Endüstriyel tasarımcının farklı iş ortamlarına dahil edilmesi sürecine giriş; tasarım disiplinlerinin tanımlanması, tasarım yönetiminin tanımı ve amacı; tasarım stratejileri ve yönetiminin gelişimi; stratejik ve rekabetçi bir iş aracı olarak tasarımın rolü; tasarım kaynaklı inovasyon; süreç olarak tasarım; tasarım için insan kaynakları; tasarım uzmanlığını kullanan farklı modeller; tasarım ve organizasyon kültürü.

MKTG 201 Pazarlama (3-0) (6 AKTS)
Bu ders modern pazarlama teknikleri ve uygulamalarına dair temel ilkeleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Pazarlama ilkeleri ticari ve ticari olmayan alanlarda olmak üzere pek çok farklı ürün ve hizmet ile ilişkili olarak ele alınacaktır. Farklı bağlamlar için pazarlama uygulamalarının nasıl geliştirildiği, değerlendirileceği ve uygulanacağı üzerinde durulacaktır. Ek olarak, yaşadığımız toplum açısından önem taşıyan, pazarlamaya dair bazı tartışmalara yer verilecektir, böylelikle ders pazarlama ve pazara dair bütünsel bir görüş açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Pazarlama kavramı ve yönelim, segmentasyon ve konumlandırma, alıcı davranış analizi ve ürün bileşimi, fiyatlandırma, promosyon, dağıtım tercihlerini pazarlama gibi konulara değinilecektir.

HIST 201 Atatürk İlke ve Inkilapları I (2-0) (4 AKTS)
Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini analiz eden bu iki dönemlik dersin ilk bölümünde, Osmanlı İmparatorluğunun neden sona erdiği, devlet ve toplum arasındaki ilişki bağlamında Türkiye Cumhuriyetine ne miras bıraktığı; Türkiye Cumhuriyetinin nasıl ve hangi mekanizmalarla tarih sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu parlamenter sisteme geçişe kadar Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-devlet ve toplum tasavvur edildiğine bakılacaktır.

IDE 002 Yaz Stajı II (Ofis) (0-2) (2 AKTS)
Bir tasarım ofisinde mesleğe dair bilgi ve yaklaşımların kavranılması için uygulamalı çalışma.

VI. YARIYIL

IDE 302 Tasarım Stüdyosu IV (2-8) (10 AKTS)
Yenilikçi ve yaratıcı kavramlar üretilmesi; kültürel, sosyal ve çevresel faktörleri dikkate alarak uzmanlaşılacak alanlara uygun olan belli içerik ve amaçları olan projeler geliştirilmesi; tasarım metodolojisinin oluşturulması; tasarım probleminin tanımlanmasına yaratıcı bir bakış açısıyla yaklaşılması ve tasarım sistemleri, işlevsel koordinasyon ve kurumsal kimlik üzerinden bu problemlere tasarım çözümleri üretmek amacıyla stratejiler üretilmesinde yaratıcı yaklaşımların geliştirilmesi.

IDE 304 Tasarım, Tüketim ve Kültür (3-0) (3 AKTS)
Bu ders tasarım ve tüketimin kültür ile olan karmaşık ilişkisini kavramaya odaklanacaktır. Kültürel ve sosyal bir pratik olan tasarımın toplumsal kimlikler ve yaşam tarzlarının üretilmesine aracılık eden tüketim kavramlarıyla ilişkisi tartışılacaktır. Ders tasarım ürünlerinin, yalnızca işlevsel olarak değil, aynı zamanda zevk ve kültür göstergesi olarak tüketim kültürünün bir parçası haline gelmesi üzerinde durulacaktır.

BUS 102 İşletmeye Giriş (Girişimcilik) (2-0) (4 AKTS)
Öğrencilerin oluşturduğu iş planlarının hazırlanması ve sunulması çerçevesinde, işletmeye başlıca fonksiyonel alanlara girişimcilik perspektifiyle yaklaşan bir inceleme dersi. Öğrenciler derste gerçek iş planlarını değerlendirecek, iş planı hazırlama sürecini öğrenecek ve yerel girişimcilerle etkileşimde bulunacaktır.

HIST 202 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II (2-0) (4 AKTS)
Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini analiz eden bu iki dönemlik dersin ikinci bölümünde, iki kutuplu dünyada siyasal rejimin demokrasiye geçiş süreci; 1960-1980 arsında uygulanan ithal ikameci sanayileşme; bu stratejinin sona erdiği 1980lerde uygulamaya geçen “açık ekonomi” politikaları ve bu politikaların toplumsal, siyasal ve kültürel sonuçları; Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ve bu sürecin devlet ve toplum arasındaki ilişkiye olan etkilerine değinilecektir

VII. YARIYIL

IDE 401 Tasarım Stüdyosu V (2-8) (10 AKTS)
Yenilikçi ve yaratıcı kavramlar üretilmesi; kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin dikkate alınması; tasarım metodolojisinin oluşturulması; tasarım probleminin tanımlanmasına yaratıcı bir bakış açısıyla yaklaşılması ve tasarım sistemleri, işlevsel koordinasyon ve kurumsal kimlik üzerinden bu problemlere tasarım çözümleri oluşturmak amacıyla stratejiler üretilmesi için yaratıcı yaklaşımlar geliştirilmesi; daha gelişmiş düzeyde sözlü ve görsel sunum beceleri edinilmesi; gelecek ihtiyaçlar doğrultusunda potansiyel kullanım biçimlerinin geliştirilmesi.

IDE 403 Mesleki Pratik ve Portfolyo Tasarımı (3-0) (4 AKTS)
Endüstriyel tasarımda mesleki pratik ve iş dünyasından beklentiler; girişimci, grup çalışmasına yönelik ve zaman yönetimi becerileri geliştirme; meslek insanlarından seminerler; özgeçmiş hazırlama ve amaç, içerik ve estetik gibi faktörlere uygun portfolyo hazırlama temelleri; dersin sonunda bir portfolyo ve özgeçmiş hazırlanması.

IDE 003 Yaz Stajı III (Fabrika) (0-8) (4 AKTS)
Çalışma ortamının ve profesyonel hayatın kavranması için uzmanlaşma alanlarına göre seçilen uygulama çalışması.

VIII. YARIYIL

IDE 402 Tasarım Bitirme Stüdyosu (0-12) (14 AKTS)
Son dönem öğrencilerine lisans eğitimi boyunca edindikleri tasarıma dair bilgi ve becerileri uygulamalarına imkan veren bir alan sunulması; sanayii destekli ve destek olan firma ile ilişkili olan bir tasarım projesinin, kavram oluşturmadan sunuma kadar bütün evreleri içeren bütünlüklü ve ayrıntılı bir proje olarak tasarlanması; araştırma ve tasarımı gerçekleştirmek için uygun kurum, firma ve işletmelerle ilişki kuracak profesyonel becerilerin geliştirilmesi; öğrencilere firmaların olanakları ve sınırlarını ve piyasanın olası ihtiyaçlarını göz önüne alarak bireysel olarak gerçek bir tasarım projesi yürütme becerisinin kazandırılması; tasarım problemini tanımlama ve bu probleme bir çözüm üretme stratejileri geliştirme konusunda girişimci bir bakış açısı geliştirilmesi; tasarım probleminin ürettiği konulara açıklayıcı bir bakış açısıyla yaklaşan bir tasarım projesi yürütülmesi; tüketicilerin ve sanayinin ihtiyaçlarına yönelik farkındalık geliştirmek için gerekli araştırmaların yapılması; tasarıma dair çözümün araştırılmasından tasarım sürecinin belgelenmesine kadar bütün proje sürecinin bir rapor eşliğinde sunulması için becerileri kazandırılması.

IDE 404 İş ve Fikri Mülkiyet Hukuku (2-0) (4 AKTS)
Ulusal ve küresel fikri mülkiyet hukuku; kontrat tipleri; ulusal iş hukuku ve benzeri kanunlar; etik kavramı; araştırma etiği, tasarım etikleri, meslek etiği, hukuki işlemler; hukuki işlem tipleri; haklar; hakları kazanma ve kaybetme koşulları; fikri mülkiyet ve tasarıma dair haklar.

IDE 437* Hizmet Tasarımı Stüdyosu (2-8) (10 AKTS)
Hizmet tasarımı konusunda kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin dikkate alınarak yenilikçi ve yaratıcı kavramlar üretilmesi; hizmet tasarımı metodolojisinin oluşturulması; hizmet tasarımı probleminin tanımlanmasına yaratıcı bir bakış açısıyla yaklaşılması; hizmet tasarımı sistemleri, işlevsel koordinasyon ve kurumsal kimlik üzerinden söz konusu problemlere tasarım çözümleri oluşturmak amacıyla stratejiler üretilmesi için yaratıcı yaklaşımlar geliştirilmesi; daha fazla gelişmiş düzeyde sözlü ve görsel sunum beceleri edinilmesi; tasarlanan hizmetin gelecek ihtiyaçlar doğrultusunda potansiyel kullanım ve genişleme biçimlerinin geliştirilmesi.

IDE 438** Hizmet Tasarımı Bitirme Stüdyosu (0-12) (14 AKTS)
Son dönem öğrencilerine lisans eğitimi boyunca edindikleri tasarıma ve 5. yarıyıldan itibaren edindikleri hizmet tasarımı alanına dair bilgi ve becerileri uygulamalarına imkan veren bir alan sunulması; sanayii destekli ve destek olan firma ile ilişkili olan bir hizmet tasarımı projesinin, kavram oluşturmadan sunuma kadar bütün evreleri içeren bütünlüklü ve ayrıntılı bir proje olarak tasarlanması; araştırma ve hizmet tasarımı gerçekleştirmek için uygun kurum, firma ve işletmelerle ilişki kuracak profesyonel becerilerin geliştirilmesi; öğrencilere firmaların ve paydaşların olanakları ve sınırlarını ve piyasanın olası ihtiyaçlarını göz önüne alarak bireysel olarak gerçek bir hizmet tasarımı projesi yürütme becerisinin kazandırılması; hizmet tasarımı problemini tanımlama ve bu probleme bir çözüm üretme stratejileri geliştirme konusunda girişimci bir bakış açısı geliştirilmesi; hizmet tasarımı probleminin ürettiği konulara açıklayıcı bir bakış açısıyla yaklaşan bir tasarım projesi yürütülmesi; tüketicilerin, paydaşların ve sanayinin ihtiyaçlarına yönelik farkındalık geliştirmek için gerekli araştırmaların yapılması; hizmet tasarımına dair çözümün araştırılmasından tasarım sürecinin belgelenmesine kadar bütün proje sürecinin bir rapor eşliğinde sunulması için becerilerin kazandırılması.

IDE 447* Etkileşim Tasarımı Stüdyosu (2-8) (10 AKTS)
Etkileşim tasarımı konusunda kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin dikkate alınarak yenilikçi ve yaratıcı kavramlar üretilmesi; etkileşim tasarımı metodolojisinin oluşturulması; etkileşim tasarımı probleminin tanımlanmasına yaratıcı bir bakış açısıyla yaklaşılması; tasarım sistemleri, işlevsel koordinasyon ve kurumsal kimlik üzerinden söz konusu problemlere etkileşim tasarımı çözümleri oluşturmak amacıyla stratejiler üretilmesi için yaratıcı yaklaşımlar geliştirilmesi; daha fazla gelişmiş düzeyde sözlü ve görsel sunum beceleri edinilmesi; tasarlanan etkileşimin gelecek ihtiyaçlar doğrultusunda potansiyel kullanım biçimlerinin geliştirilmesi.

IDE 448** Etkileşim Tasarımı Bitirme Stüdyosu (0-12) (14 AKTS)
Son dönem öğrencilerine lisans eğitimi boyunca edindikleri tasarıma ve 5. yarıyıldan itibaren edindikleri etkileşim tasarımı alanına dair bilgi ve becerileri uygulamalarına imkan veren bir alan sunulması; sanayii destekli ve destek olan firma ile ilişkili olan bir etkileşim tasarımı projesinin, kavram oluşturmadan sunuma kadar bütün evreleri içeren bütünlüklü ve ayrıntılı bir proje olarak tasarlanması; araştırma ve etkileşim tasarımı gerçekleştirmek için uygun kurum, firma ve işletmelerle ilişki kuracak profesyonel becerilerin geliştirilmesi; öğrencilere firmaların ve paydaşların olanakları ve sınırlarını ve piyasanın olası ihtiyaçlarını göz önüne alarak bireysel olarak gerçek bir etkileşim tasarımı projesi yürütme becerisinin kazandırılması; etkileşim tasarımı problemini tanımlama ve bu probleme bir çözüm üretme stratejileri geliştirme konusunda girişimci bir bakış açısı geliştirilmesi; etkileşim tasarımı probleminin ürettiği konulara açıklayıcı bir bakışla yaklaşan bir etkileşim tasarımı projesi yürütülmesi; tüketicilerin, paydaşların ve sanayinin ihtiyaçlarına yönelik farkındalık geliştirmek için gerekli araştırmaların yapılması; etkileşim tasarımına dair çözümün araştırılmasından tasarım sürecinin belgelenmesine kadar bütün proje sürecinin bir rapor eşliğinde sunulması için becerilerin kazandırılması.

IDE 457* Tasarım Yönetimi Stüdyosu (2-8) (10 AKTS)
Tasarım yönetimi konusunda kültürel, sosyal, çevresel faktörlerle belirlenecek bir firmanın ihtiyaçları ve istekleri dikkate alınarak yenilikçi ve yaratıcı kavramlar üretilmesi; tasarım yönetimi probleminin tanımlanmasına yaratıcı bir bakış açısıyla yaklaşılması; tasarım sistemleri, işlevsel koordinasyon, firmanın organizasyonel yapısı, kurumsal kimlik ve pazarlama verileri doğrultusunda söz konusu problemlere çözümler oluşturmak amacıyla stratejiler üretilmesi için yaratıcı yaklaşımlar geliştirilmesi; daha fazla gelişmiş düzeyde sözlü ve görsel sunum beceleri edinilmesi; üretilen çözümün gelecek ihtiyaçlar doğrultusunda potansiyel kullanım biçimlerinin geliştirilmesi.

IDE 458** Tasarım Yönetimi Bitirme Stüdyosu (0-12) (14 AKTS)
Son dönem öğrencilerine lisans eğitimi boyunca edindikleri tasarıma ve 5. yarıyıldan itibaren edindikleri tasarım yönetimi alanına dair bilgi ve becerileri uygulamalarına imkan veren bir alan sunulması; sanayii destekli ve destek olan firma ile ilişkili olan bir tasarım yönetimi projesinin, kavram oluşturmadan sunuma kadar bütün evreleri içeren bütünlüklü ve ayrıntılı bir proje olarak tasarlanması; araştırma ve tasarım yönetimi konusunda çalışılacak uygun kurum, firma ve işletmelerle ilişki kuracak profesyonel becerilerin geliştirilmesi; öğrencilere firmaların olanakları ve sınırlarını ve piyasanın olası ihtiyaçlarını göz önüne alarak bireysel olarak gerçek bir tasarım yönetimi projesi yürütme becerisinin kazandırılması; problemi tanımlama ve bu probleme bir çözüm üretme stratejileri geliştirme konusunda girişimci bir bakış açısı geliştirilmesi; söz konusu problemin ürettiği konulara açıklayıcı bir bakış açısıyla yaklaşan bir tasarım yönetimi projesinin yürütülmesi; tasarım yönetimine dair çözümün araştırılmasından tasarım sürecinin belgelenmesine kadar bütün proje sürecinin bir rapor eşliğinde sunulması için becerilerin kazandırılması.

IDE 477* Mobilya Tasarımı Stüdyosu (2-8) (10 AKTS)
Mobilya tasarımı konusunda kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerle kullanıcıların ihtiyaç ve istekleri dikkate alınarak yenilikçi ve yaratıcı kavramlar üretilmesi; mobilya tasarımı için bir araştırma metodolojisinin oluşturulması; mobilya tasarımıyla ilgili problemin tanımlanmasına yaratıcı bir bakış açısıyla yaklaşılması; mobilya tasarımı sistemleri, işlevsel koordinasyon ve kurumsal kimlik üzerinden söz konusu problemlere tasarım çözümleri oluşturmak amacıyla stratejiler üretilmesi; yaratılan ürünün gelecek ihtiyaçlar doğrultusunda potansiyel kullanım biçimlerinin geliştirilmesi.

IDE 478** Mobilya Tasarımı Bitirme Stüdyosu (0-12) (14 AKTS)
Son dönem öğrencilerine lisans eğitimi boyunca edindikleri tasarıma ve 5. yarıyıldan itibaren edindikleri mobilya tasarımı alanına dair bilgi ve becerileri uygulamalarına imkan veren bir alan sunulması; sanayii destekli ve destek olan firma ile ilişkili olan bir mobilya tasarımı projesinin, kavram oluşturmadan sunuma kadar bütün evreleri içeren bütünlüklü ve ayrıntılı bir proje olarak tasarlanması; araştırma ve mobilya tasarımını gerçekleştirmek için uygun kurum, firma ve işletmelerle ilişki kuracak profesyonel becerilerin geliştirilmesi; öğrencilere kullanıcıların ihtiyaçlarını ve isteklerini, firmaların olanaklarını ve sınırlarını ve piyasanın olası ihtiyaçlarını göz önüne alarak bireysel olarak gerçek bir mobilya tasarımı projesi yürütme becerisinin kazandırılması; mobilya tasarımı konusunda problem tanımlama ve bu probleme bir çözüm üretme stratejileri oluşturmak için girişimci bir bakış açısı geliştirilmesi; mobilya tasarımı probleminin ürettiği konulara açıklayıcı bir perspektiften yaklaşan bir tasarım projesi yürütülmesi; kullanıcıların, paydaşların ve sanayinin ihtiyaçlarına yönelik farkındalık geliştirmek için gerekli araştırmaların yapılması; mobilya tasarımına dair çözümün araştırılmasından tasarım sürecinin belgelenmesine kadar bütün proje sürecinin bir rapor eşliğinde sunulması için becerilerin kazandırılması.

IDE 487* Moda ve Aksesuar Tasarımı Stüdyosu (2-8) (10 AKTS)
Moda ve aksesuar tasarımı konusunda kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerle, yerel ve global dinamikler göz önüne alınarak yenilikçi ve yaratıcı kavramlar üretilmesi; moda ve aksesuar tasarımı için bir araştırma metodolojisinin oluşturulması; moda ve aksesuar tasarımıyla ilgili problemin tanımlanmasına yaratıcı bir bakış açısıyla yaklaşılması; moda ve aksesuar tasarımı, işlevsellik, yerellik-küresellik ve kurumsal kimlik üzerinden söz konusu problemlere tasarım çözümleri oluşturmak amacıyla stratejiler üretilmesi; yaratılan ürünün gelecek ihtiyaçlar doğrultusunda potansiyel kullanım biçimlerinin geliştirilmesi.

IDE 488**Moda ve Aksesuar Tasarımı Bitirme Stüdyosu (0-12) (14 AKTS)
Son dönem öğrencilerine lisans eğitimi boyunca edindikleri tasarıma ve 5. yarıyıldan itibaren edindikleri moda ve aksesuar tasarımı alanına dair bilgi ve becerileri uygulamalarına imkan veren bir alan sunulması; sanayii destekli ve destek olan firma ile ilişkili olan bir moda ve aksesuar tasarımı projesinin, kavram oluşturmadan sunuma kadar bütün evreleri içeren bütünlüklü ve ayrıntılı bir proje olarak tasarlanması; araştırma ve moda ve aksesuar tasarımını gerçekleştirmek için uygun kurum, firma ve işletmelerle ilişki kuracak profesyonel becerilerin geliştirilmesi; öğrencilere kullanıcıların ihtiyaçlarını ve isteklerini, firmaların olanaklarını ve sınırlarını ve piyasanın olası ihtiyaçlarını göz önüne alarak bireysel olarak gerçek bir moda ve aksesuar tasarımı projesi yürütme becerisinin kazandırılması; moda ve aksesuar asarımı konusunda problem tanımlama ve bu probleme bir çözüm üretme stratejileri oluşturmak için girişimci bir bakış açısı geliştirilmesi; moda ve aksesuar tasarımı probleminin ürettiği konulara açıklayıcı bir perspektiften yaklaşan bir tasarım projesinin yürütülmesi; kullanıcıların, paydaşların ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik farkındalık geliştirmek için gerekli araştırmaların yapılması; moda ve aksesuar tasarımına dair çözümün araştırılmasından tasarım sürecinin belgelenmesine kadar bütün proje sürecinin bir rapor eşliğinde sunulması için becerilerin kazandırılması.

BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER

IDE 311 Tasarım İçin Etnografi (3-0) (3 AKTS)
Tasarımda ve inovasyonda etnografik araştırmanın önemi; tasarım için etnografik araştırma temelleri; kullanıcıya dair ve toplumsal bağlamı kavrama; etnografik araştırma teknikleri; doğal ortamlarında gözlem, söyleşi ve belgeleme süreçleri; gözlem ve söyleşi tipleri; alan araştırması kılavuzusu, video etnografi;
kültürel sorgulama; persona kavramı; etnografik araştırma bilgilerini tasarım sürecine dönüştürülmesi.

IDE 312 Geleneksel ve Çağdaş El Sanatları (3-0) (3 AKTS)
Çağdaş el sanatlarının tarihsel ve teorik arkaplanı; el sanatları pratiğini geleneksel ve çağdaş yaklaşımlarla kavranılması; el sanatlarının tüketimi ve toplumdaki rolünün anlaşılması; el sanatlarının tüketiminde müze, galeri ve fuarların rolü; evde el sanatlarının rolü ve el sanatları etkinliklerine dair medya algısı.

IDE 313 Endüstriyel Tasarımda Renk (3-0) (3 AKTS)
Renk konusuna giriş; renk, rengin etkisi ve birbiriyle olan ilişkilerini kavranılması; renk, biçim, malzeme, oran, işlev ve kompozisyon arasındaki ilişkiler; renk, bilgi ve işaretler arasındaki bağlantılar; endüstriyel tasarımda rengin nasıl kullanılacağına dair bilgi edinilmesi.

IDE 314 Sürdürülebilir Malzeme ve Süreçler (3-0) (3 AKTS)
Sürdürülebilirlik kavramını ve hayat boyu değerlendirme analizini kavranılması; başta doğal kaynaklar, enerji kullanımı, zehirli atıkları ve organik maddelerin bozulması konularına odaklanılarak, ham malzeme kullanımından boşaltılmasına kadar, varolan ürünler üzerinden hayat boyu değerlendirme analizi değerlendirmesinin yapılması.

IDE 315 Tasarımda Antropometri (3-0) (3 AKTS)
Tasarımda antropometrinin rolü; insan bedeni-yapısı ve işleyişi, duruş, hareket ve biomekanik; insan vücudu ölçülerine uygun olarak optimize edilmiş ürün ve mekanların tasarlanmasında kullanılacak istatiski bilginin önemi; insan vücut ölçülerini ve antropometriyi etkileyen yaşam stillerinde değişimler; tasarım süreci ve antropometrinin önemi.

IDE 331 Hizmet Ekonomisi ve Tasarımına Giriş (3-0) (3 AKTS)
Endüstrileşmiş ekonomilerde hizmet sektörüne verilen önemin artması; hizmetlerin gelişimindeki etkenler; üretim odaklı imalat sanayiinden deneyim odaklı hizmet sanayisine geçiş; daha ileri ve komplike hizmet bileşenlerine sahip ürünler, çevre ve sistemler; hizmetlerde enformasyon ve iletişim teknolojilerinin rolü; finans, konuk ağırlama, perakende satış, sağlık, turizm, eğitim, dağıtım, tüketim ve kamusal hizmetler; hizmet ekonomisine örnek olarak marka deneyimi; hizmet tasarımı teori ve kavramlarına giriş; hizmet tasarımı araç ve yöntemleri; farklı iş kollarında hizmet tasarımının rolü; hizmet, hizmet ekolojileri, inovasyon ve teşebbüs; hizmet tasarımında kullanıcı ve paydaş kavramları; hizmet tasarımı projelerindeki aktörler; hizmet tasarımında endüstriyel tasarım ürünleri ve etkileşim tasarımının rolü.

IDE 332 Etkileşim ve Hizmet Tasarımı Metodlarına Giriş (3-0) (3 AKTS)
Etkileşim ve hizmet tasarımı için kavramsal araçların ve metodların tanıtılması; kavramsal araçların ve metodların etkileşim ve hizmet tasarımı sürecinde uygun aşamalarda kullanılması; front stage / back stage etkileşimler; touch-point, müşteri deneyim haritaları; blueprint, ortak yaratım, mood board, eskiz prototipleme, deneyim prototiplemesi, mock-up, role yapma, hikayeler anlatma, bilişsel yürüyüş, kullanım senaryoları, persona, cultural probe, tasarım oyunları ve hizmetlerin prototiplenmesi; kavramsal araçların ve metodların görselleştirilmesi; farklı kavramsal araçların ve metodların kullanıldığı tasarım örnekleri üzerinde çalışma, analiz etme.

IDE 341 Deneyim Tasarımına Giriş (3-0) (3 AKTS)
Deneyim tasarımı tanımı ve amacı; obje olarak üründen deneyim olarak ürüne geçiş; deneyim tasarımında kültür, markalama, pazarlama ve kullanıcının rolü; ürün tasarımı, etkileşim tasarımı, perakende tasarımı, hizmet tasarımı ve sistemlerini kapsayan bütünsel bir deneyim tasarımı bakış açısı kazanmak; olay analizleri ile deneyim tasarımını kavrama.

IDE 342 Etkileşim Tasarımı için Prototipleme Teknolojileri (3-0) (3 AKTS)
Etkileşimlerin prototiplenmesi için arduino, mikrokontroller, sensörler ve yazılımlar gibi uygun ve ilgili teknolojilerinin tanıtılması; maddi nitelikteki etkileşim; fiziksel mekanik araçların prototiplemede nasıl kullanılacakları ve sınırlamalarına dair deneyler yapma; bir bilgisayar tarafından kontrol edilebilir veri girişi ve çıkışı için elemanlar inşa etme; etkileşimlerin prototiplenmesi çin farklı teknolojilerin nasıl kullanıldığını örnekleme; low-fidelity yazılım prototipleri ve elektronik prototipler; teknolojiyi değerlendirme yerine kullanım deneyimine vurgu yapma.

IDE 362 Ambalaj Tasarımına Giriş (3-0) (3 AKTS)
Ambalaj tasarımıyla ilgili temel bilgiler; ambalaj tasarımında farklı malzeme ve biçimler arasındaki ilişkilerin önemi; yerel ve küresel ölçekte ambalaj tasarımı ve kurumsal kimlik ile pazarlama ile ilişkisi; ambalajlama ile ilgili ekonomik, çevresel ve sürdürülebilirlik üzerine tartışmalar.

IDE 381 Moda, Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımına Giriş (3-0) (3 AKTS)
Moda, ayakkabı ve aksesuar tasarımı mesleği ve disiplini hakkında temel bilgiler; moda,ayakkabı ve aksesuar tasarım sürecinin evreleri; moda, ayakkabı ve aksesuar tasarımında tekstilin ve diğer malzemelerin doğasının önemi; moda,ayakkabı ve aksesuar tasarımı ile trendler arasındaki ilişki; üretim teknikleri ve teknoloji hakkında temel bilgiler; çağdaş, geleneksel, yerel ve küresel etkenler; moda,ayakkabı ve aksesuar tasarımı mesleği tarihine giriş ve Türkiye’de mesleğin gelişimi.

IDE 382 Mücevher ve Aksesuar Tasarımı (3-0) (3 AKTS)
Mücevher ve aksesuar tasarımında geleneksel ve sanayi üretim tekniklerine giriş; mücevher ve aksesuar tasarımı ile trendler arasındaki ilişki; mücevher ve aksesuar tasarımında çağdaş, geleneksel, yerel ve küresel unsurların etkisi; başarılı örnekleri inceleme; geleneksel ve çağdaş mücevher ve aksesuar tasarımı üzerine atölye çalışmaları.

IDE 411 Tasarım ve Ortak Yaratım Yoluyla Sosyal İnovasyon (3-0) (3 AKTS)
Birlikte yaratma ve tasarım yoluyla sosyal inovasyon kavramlarını anlama; “sorumluluk”, “dahil olma” ve kullanıcı odaklı tasarım gibi mevcut formların ötesinde olan tasarım ve geliştirme sürecinin en başından bütün paydaşları benimseyen birlikte yaratma eylemi; birlikte yaratma için kavramsal araçlar ve metodlar; sosyal inovasyonun temelleri ve tasarımla olan ilişkisi; endüstriyel tasarım, etkileşim tasarımı, hizmet tasarımı ve iş modelleri gibi farklı alanlarda yer alabilen sosyal inovasyonun terminolojisini tanıtma; çalışma koşulları, eğitim, toplumsal kalkınma ve sağlık alarında sivil toplumları güçlendirme alanı olarak sosyal inovasyon; vaka çalışmaları üzerinden başarılı örneklerin incelenmesi ve tasarımın sosyal inovasyon konusunda bir yaklaşım, bir düşünme biçimi ve stratejik bir araç olarak kullanılması.

IDE 412 Türkiye’de Görsel Kültür (3-0) (3 AKTS)
Ders 19. Yüzyıl geç Osmanlı döneminden çağdaş zamanlara kadar Türkiye’nin görsel kültür tarihi üzerine bir genel bakış sunacaktır. Batılılaşma ile birlikte Osmanlı’nın geç döneminde, Osmanlı tarzı sanat geleneğinden Batı tarzı görselliğe doğru kademeli bir geçiş olmuştur. Görsel kültürdeki bu kırılma, Cumhuriyet döneminde, modern Türkiye’nin devlet politikası olarak kurumsallaşmıştır. Bu tarihten itibaren, görsel kültür, Türkiye’nin sosyo-kültürel ve politik tarihinden doğrudan doğruya etkilenen, oldukça karmaşık ve kendine özgü bir yol izlemiştir. Bunun sonucu olarak, bir gösteri şehri haline gelen İstanbul’da bugün özerk ve üretken bir çağdaş görsel kültürün doğuşuna şahit oluyoruz. Ders, çağdaş görsel kültürü tarih boyunca yaşanan sosyal ve kültürel dönüşümler üzerinden kavramayı amaçlamaktadır.

IDE 413 İleri Üç Boyutlu Modelleme ve Görselleştirme (3-0) (3 AKTS)
Profesyonel sunum tekniklerine giriş; karışık medyalarla rendering; foto-gerçekçi görüntüler, bilgisayar destekli üç boyutlu modelleme ve görselleştirmede ileri teknikleri kavrama ve bu konuda beceri kazanma.

IDE 414 Trend Analizi (3-0) (3 AKTS)
Trend analizinin tanımı ve amacı; gelecekte ortaya çıkabilecek kalite sorunlarını ve gelecekteki talep dönemlerini tahmin edecek kalıpları keşfetme aracı olarak trend analizi; eğilimler, nüfus ve farklı tüketici grupları; şirket stratejileri, pazardaki gelişmeler ve fırsatlarla uyumlu trend analzileri.

IDE 415 Kapsayıcı Tasarıma Giriş (3-0) (3 AKTS)
Kapsayıcı tasarımın temelleri; insane-çevre ilişkisinin ve özelliklerinin araştırılması; tasarıma erişim ve kamu, sağlık, konut, çocuk odaklı ve kent çevreleri gibi farklı çevrelerdeki öneminin anlaşılması; kapsayıcı tasarım araştırması için farklı yaklaşım ve yöntemler; farklı yaş ve gruplardan, başta engelliler olmak üzere, oluşan geniş bir kullanıcı kitlesine erişimi sağlamak amacıyla ileri düzeyde çözüm önerileri üretme.

IDE 431 Hizmetlerin Pazarlanması ve Markalaştırılması (3-0) (3 AKTS)
Kurumsal kimlik ve pazarlama arasındaki ilişkiyi kavrama; hizmet markalaştırılması ve pazarlamasının özellikleri; imalat şirketlerinin pazarlaması ile hizmet üreten şirketlerin pazarlanması arasındaki farklar; hizmetlerin markalanması ve pazarlanması ile ürün arasındaki farklar; hizmet sektöründe markalama ve pazarlamayı şekillendiren kavram, araç ve fikirlerin tartışılması; tüketici tatmini ve tüketici bağlılığını sağlayacak stratejiler; güçlü bir kurumsal kimlik ve pazarlama stratejisi oluşturmak ve sürdürmek.

IDE 451 Tasarım Projelerini Yönetme (3-0) (3 AKTS)
Tasarım sürecine giriş, tasarım süreci aşamaları ve bu aşamaların yönetimi; proje ekibinin yönetilmesi, tasarım iş tanımı kurgulama, tasarım ekibinin kurulması; tasarım konseptlerinin yaratılması, rafine edilmesi ve seçilmesi, prototipleme; tasarım sürecinin koordinasyonu, proje sonrası değerlendirme.

IDE 472 Mobilya Tasarımında Malzeme ve Üretim Yöntemleri (3-0)(3 AKTS)
Mobilya tasarımı için malzeme ve üretim yöntemlerinin tanıtılması; malzeme ve üretim yöntemlerinin doğası; mobilya tasarımı için biçim, işlev, malzeme seçimi ve üretim yöntemleri arasındaki ilişkinin analiz edilmesi.

IDE 481 Moda Tasarımı Tarihi (3-0) (3 AKTS)
Ders, modanın antik dönemden günümüze kadar olan tarihi ve gelişimi üzerine genel bir bakış açısı sunacaktır. Her tarihsel dönemdeki alışkanlıklar, geleneksel, pratikler ve modayı etkileyen pratik, kültürel, politik ve sosyolojik unsurların izi sürülecektir. Eleştirel düşünme ve günümüz moda trendlerini kavramaya yarayacak bağlantıları kurabilmenin üzerinde durulacaktır.

IDE 482 Moda ve Aksesuar Pazarlaması (3-0) (3 AKTS)
Bu ders moda ve aksesuarın pazarlama kavramlarıyla incelenmesine bir temel giriş dersi olarak tasarlanmıştır. Ders boyunca, öğrenciler disiplin ve meslek, tüketici davranışı, tasarım, alım-satım konumlandırması, marka imgeleri; giysi ve diğer moda ürünlerinin hedeflenmesi ve pazarın bölünmesi ve moda ile aksesuar arasındaki etkileşim üzerinde duracaktır.

IDE 483 Ayakkabı Endüstrisinde Malzeme ve Üretim Yöntemleri (3-0)(3 AKTS)
Ayakkabı tasarımı ve endüstrisinde kullanılan malzeme ve üretim yöntemlerinin tanıtılması; malzeme ve üretim yöntemlerinin doğası; ayakkabı tasarımında biçim, işlev, malzeme seçimi ve üretim yöntemleri arasındaki ilişkinin analiz edilmesi.

*IDE 401 Tasarım Stüdyosu V eş değeri
**IDE 402 Tasarım Bitirme Stüdyosu eş değeri

Seçmeliler (Fakülte İçi)

ARCH 404 Proje Yönetimi (1-2) (4 AKTS)
COD 207 İnteraktif Tasarım Araçları (1-2) (2 AKTS)
COD 312 İkon Tasarımı (2-0) (3 AKTS)
COD 314 Sayısal İllüstrasyon (2-0) (3 AKTS)
COD 322 Tasarım Rol Oynama (2-0) (3 AKTS)
COD 413 İnteraktif Sistemler için Kullanıcı-Odaklı Tasarım (2-0) (3 AKTS)
COD 414 Göstergebilim ve Görsel Kültür (2-0) (3 AKTS)
COD 421 3Boyutlu Animation (2-0) (3 AKTS)
COD 422 Sahne Tasarımı (2-0) (3 AKTS)
ICM 204 Mobilya Tasarımı (1-2)(4 AKTS)
ICM 312 Sanat ve Mekan Etkileşimi (2-0) (3 AKTS)
ICM 314 Kültür ve Mekan Etkileşimi (2-0)( 3 AKTS)
ICM 319 Mobilya Tarihi (2-0) (3 AKTS)

Seçmeliler (Fakülte Dışı)

CS 472 Mobil Uygulama Programlama (3-0) (6 AKTS)
ENTR 301 Girişimcilik (3-0) (6 AKTS)
ENTR 302 Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetimi (3-0) (6 AKTS)
ENTR 303 Fırsatlara Bakış ve Fikir Üretimi (3-0) (6 AKTS)
ENTR 508 Organizational Behavior and Leadership (3-0) (6 AKTS)
HUM 319 Philosophy Goes To Movies: Introduction to Philosophy (3-0) (4 AKTS)
IE 204 Maliyet Analizi (3-0) (5 AKTS)
GARM 404 Liderlik ve Örgütsel Gelişim (3-0) (5 AKTS)
ME 373 Teknoloji ve Toplum (2-0) (2 AKTS)
MIS302 Elektronik İş ve Ticaret Sistemleri (3-0) (6 AKTS)
MGMT 202 Örgütler (3-0) (6 AKTS)
MGMT 313 Yeni Girişim Yaratımı (3-0) (6 AKTS)
MGMT 401 Teknoloji ve Inovasyon Yönetimi (4-0) (6 AKTS)
MGMT 402 Strateji (Girişimcilik) (3-0) (6 AKTS)
MKTG 313 Pazarlama Stratejileri (2,5-0) (6 AKTS)
MKTG 415 Tüketici Davranışları (3-0) (6 AKTS)
PSYC 201 Bilişsel Psikoloji (3-0) (6 AKTS)
PSYC 202 Öğrenme ve Bellek (3-0) (6 AKTS)
PSYC 205 Sosyal Psikoloji (3-0) (6 AKTS)
PSYC 300 Kültürlerarası Psikoloji (3-0) (6 AKTS)