Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Fakülte Dekanları

Fakülte Dekanları

Atakan Yalçın
Prof. Dr. Atakan YALÇIN
İşletme Fakültesi Dekanı
Atakan Yalçın, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA) derecesini 1996 yılında Southern Methodist Üniversitesi'nden; Finans Doktora derecesini ise 2002 yılında Boston College'dan aldı. 2000 yılında Brandeis Üniversitesi ve 2003-2004 yıllarında Boston College’da ziyaretçi öğretim üyesi, 2004-2012 yılları arasında da Koç Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2012’den itibaren de Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde görev yapmaktadır; Haziran 2019 itibariyle Dekanlık görevini üstlenmiştir. Finansal Yönetim, Portföy Yönetimi, Finansal Modelleme ve Türev Ürünler üzerine dersler veren Dr. Yalçın'ın Finansal Ekonomi alanında yaptığı araştırmalar Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Research ve Journal of Marketing gibi alanının önde gelen dergilerinde yayınlanmıştır. Kendisi ayrıca CFA Enstitüsü üyesi olup bir çok akademik kurula da üyedir.
Taylan Akdoğan
Prof. Dr. Taylan Akdoğan
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Taylan Akdoğan, lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Fizik Bölümlerinden 1995 yılında aldı. 1998 yılında, Pittsburgh Üniversitesi lisansüstü öğrencisi olarak, Fermi National Laboratory’de Tau-Nötrinonun keşfini gerçekleştiren DONUT deneyine katkılarda bulundu. Ardından doktorasını deneysel nükleer fizik alanında, nötron-proton etkileşimiyle piyon üretimi konusunda Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) 2003 yılında aldı. 2003-2004 yılları arasında MIT-Bates Laboratuvarı’nda BLAST nükleer fizik programına doktora sonrası araştırmacı olarak katkılarda bulundu. Burada nükleonların elektromanyetik yapılarını inceleyen deneylerde araştırmacı ve deney koordinatörü olarak çalışmalarını sürdürdü. 2004 yılında MIT’de kadrolu araştırmacı pozisyonuna yükseltildi. Los Alamos Nötron Hızlandırıcı Merkezinde çok sayıda nötron-fiziği deneylerinde görev aldı. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne yardımcı doçent olarak katıldı, sırasıyla 2008 ve 2013 yıllarında doçentliğe ve profesörlüğe yükseltildi. Araştırmaları deneysel nükleer ve parçacık fiziği alanlarında ve hesaplamalı fizik konularında yoğunlaştı. 2014-2016 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. 2018’den beri Özyeğin Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görevine devam etmekte.
Canan Sümer
Prof. Dr. Canan SÜMER
Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
H. Canan Sümer 1985 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuş ve aynı üniversiteden Klinik Psikoloji alanında olan yüksek lisans derecesini 1988 yılında almıştır. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında olan yüksek lisans derecesini 1991 yılında University of New Haven’dan, doktora derecesini de 1996 yılında Kansas State University’den alan Dr. Sümer, 1996-2019 yılları arasında ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde Öğretim Üyesi olmuş, 2017-2019 yılları arasında da Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Dr. Sümer’in araştırma ilgi alanları arasında personel seçme test ve tekniklerinin geliştirilmesi, kişilik değerlendirmesi, performans yönetimi ve kültür, işyerinde taciz ve kötü muamele ve toplumsal cinsiyet perspektifinden liderlik konuları yer almaktadır. Kendi alanında ulusal ve uluslararası dergilerin yayın kurulunda yer alan Dr. Sümer, Türk Psikologlar Derneği ve uluslararası Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Derneği üyesidir ve Türkiye’yi, Avrupa Psikolog Birlikleri Federasyonu Değerlendirme Kurulu’nda temsil etmiştir. Askeri personel seçimi ve performans yönetimi üzerine kapsamlı projeler yürütmüş, NATO-HFM Panelinde Askeri Personelin Cezbedilmesi ve Muhafazası Çalışma Grubunda yer almıştır. Daha yakın bir zamanda da TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje kapsamında mavi ve beyaz yaka personel seçiminde kullanılmak üzere bir ölçme değerlendirme sistemi geliştirme projesinde yer almıştır. Bu proje kapsamında ikisi uluslararası olmak üzere toplam yedi patentte buluş sahipleri arasında yer almaktadır. Personel seçimi, kişilik değerlendirmesi, performans yönetimi, askeri personelin muhafazası ve toplumsal cinsiyet kalıp yargıları üzerine çok sayıda yayını bulunan Dr. Sümer, hali hazırda “Nezaketsizlikten Tacize, İş Yerinde Kötü Muamele: Kültürel Bağlamda Sonuçlar ve Müdahale Yöntemleri” başlıklı, kapsamlı bir TÜBİTAK projesinin yürütücülüğünü yapmaktadır.
Prof. Dr. Esra Gençtürk
Prof. Dr. Esra GENÇTÜRK
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Esra Gençtürk 1977 yılında Robert Kolej’den, 1981 yılında da University of Southern California’dan mezun olduktan sonra İşletme Yüksek Lisans derecesini 1983 yılında, Pazarlama doktorasını 1990 yılında University of Minnesota'da tamamladı. 1989 - 1996 yılları arasında The University of Texas at Austin'de Pazarlama ve Uluslararası İşletme öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Gençtürk, 1996-2009 yılları arasında da Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştı. Özyeğin Üniversitesi’ne 2009 yılında Sektörel Çözümler Programı Akademik Direktörü olarak katılan Gençtürk, 2011 yılında Rektör Yardımcılığı, Şubat 2014 itibariyle de Rektörlük görevini üstlendi.

University of Minnesota “Robert Lieberman Memorial Award for Teaching Excellence” ödülüne hak kazanmış olan Prof. Dr. Gençtürk, hem fakülte hem de üniversite genelinde yedi ayrı öğretimde mükemmellik ödülüne aday gösterildi. Prof. Dr. Gençtürk’ün araştırma konularından başlıcaları; stratejik pazarlama ve rekabet stratejileri, dağıtım kanalları yönetimi, yabancı pazarlara giriş ve yayılma stratejileri, araştırma tasarımı ve ölçüm değerlendirmeleridir. Ödül alan araştırmalarına ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerine ilaveten Journal of International Business Studies, Journal of International Marketing, Journal of International Management, and Advances in International Marketing dergilerinin yazı kurullarında yer aldı. Prof. Dr. Gençtürk, 2005-2010 yıllarında İletişim Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı American Marketing Association Global Special Interest grubunun 2011 yılında başkanı seçildi.
Yener Ünver
Prof. Dr. Yener ÜNVER
Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yener Ünver lisans derecesini 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, yüksek lisans derecesini 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümüne aldıktan sonra, doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünden 1996 yılında almıştır. 1989-1992 yıllarında İstanbul Üniversitesi Adalet Yüksekokulunda ceza hukuku genel hükümler ve ceza muhakemesi hukuku derslerini vermiştir. Doktoradan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde 2001 yılına kadar yardımcı doçent olarak ceza hukuku genel hükümler, ceza hukuku özel hükümler ve ceza muhakemesi hukuku, kitle iletişim hukuku, ve milletlerarası ceza hukuku dalarında lisans dersleri vermiştir. 2002 yılında doçentlik ünvanını almış, 2008 yılında ise profesörlük ünvanını almıştır. Prof. Dr. Yener Ünver doçentliğinden itibaren 2002-2007 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza hukuk genel hükümler, ceza hukuku özel hükümler, ceza muhakemesi hukuku, kitle iletişim hukuku ve milletlerarası ceza hukuku, 2004-2206 yıllarında İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekolunda spor hukuku, 2002-2006 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza hukuku genel hükümler, ceza hukuku özel hükümler ve ceza muhakemesi hukuku, 2005-2007 ve 2008-2011 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza hukuku özel hükümler ve ceza muhakemesi hukuku ve 2006-2011 yılları arasında ise Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza muhakemesi hukuku, kitle haberleşme hukuku, kriminoloji, karşılaştırmalı ceza hukuku ve tıp hukukunda lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir. Prof. Dr. Yener Ünver'in uzmanlık alanı ceza hukuku genel hükümler, ceza muhakemesi hukuku, ceza özel hukuku ve tıp hukuku alanlarında yoğunlaşmış ve Prof. Dr. Ünver özellikle 2005 yılından itibaren yoğun karşılaştırmalı ceza hukuku alanında faaliyet göstermiştir. Haziran 2012 tarihine kadar Türk Ceza Hukuku Derneği başkan yardımcılığı yapmıştır.
Prof. Dr. Aslıhan Ünlü
Prof. Dr. Aslıhan ÜNLÜ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili
İTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1986 yılında mezun olan Prof. Dr. Aslıhan Ünlü, yüksek lisans ve doktora öğrenimini İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Bilgisi Programı’nda tamamlamış, 1996 yılında “Doktor” ünvanını almıştır. Doktora sonrası akademik hayatına İTÜ’de devam etmiş ve 2014 yılında profesör unvanını almıştır. 2003-2004 yılları arasında misafir araştırmacı olarak bulunduğu Kaliforniya Üniversitesi, Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuarı’nda “Energy and Visual Performance Appraisal of Electrochromic Windows Integrated With Overhangs in Different Climates” başlıklı araştırma projesini tamamlamıştır. 2012 - 2013 yıllarında Fulbright bursu ile misafir öğretim üyesi olarak gittiği ABD, Rhode Island’da bulunan Roger Williams Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir. Sürdürülebilir yapı teknolojileri, cephe sistemleri ve yüksek performanslı pencere sistemleri konularında çalışan Dr. Ünlü’nün bu konularda ulusal/uluslararası makale, bildiri ve araştırmalarının yanında pek çok sayıda yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı bulunmaktadır. Prof. Dr. Aslıhan Ünlü Avrupa Birliği Erasmus Programı Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar kapsamında desteklenen ve Eylül 2019’da tamamlanan "Re-use of modernist buildings - RMB" projesinin İTÜ koordinatörlük görevini yürütmüştür. Dr. Ünlü’nün Facade Design and Engineering (JFDE), European Facade Network (EFN), Mimarlar odası, Mimarlık Eğitimi Derneği (MimEd), Ulusal Çevre Kontrolü Derneği gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve organizasyonlarda üyelikleri bulunmaktadır.