Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Kent ve Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kent ve Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Hakkında

Kent ve Mimarlık Bütünleşik (tezli ve tezsiz) Yüksek Lisans Programı

Kent ve Mimarlık (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Web Sitesi: https://kentvemimarlik.ozyegin.edu.tr/tr

Özyeğin Üniversitesi, Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere, iki ayrı programın deneyimsel ve bütünleşik özgün bir kurgu ile bir araya gelmesinden oluşmuştur. Araştırma ve Tasarım odaklı bütünleşik Program, genelde kentlerin, özelde İstanbul’un ürettiği ve üretilmesine imkân tanıdığı her türlü kentsel pratiği araştırma konusu edinmektedir.

Kentsel bağlamda mimarlık konularına odaklanırken; araştırma ve uygulama alanlarına eleştirel, deneysel, katılımcı, yaratıcı ve özgün yöntemlerle yeni yaklaşımların aktarılmasını amaç edinir. Kurgulanan program ile tasarımın analitik ve yaratıcı bir düşünme biçimi olduğu görüşünden yola çıkılarak, farklı disiplinlerin ve uygulamalarının dâhil olduğu geniş bir araştırma çeşitliliği sunmak hedeflenir. Program, bir yandan öğrencilere; sosyal, kültürel, toplumsal, ekolojik, teknolojik sorunları farklı bağlamlar içinde değerlendirebilme olanağı sunarken, diğer yandan onları karmaşık kent ve mimarlık konularını ele almak konusunda cesaretlendirmeyi amaçlar.

Kent ve Mimarlık Bütünleşik Yüksek Lisans Programı mimarlık mesleğinin kuram-kılgı birlikteliği üzerine bütünsel bir kavrayış geliştirilerek kurgulanmıştır. Bu kavrayış hem her iki program arasındaki ders, atölye, seminer, yayın, sergi gibi etkileşime olanak sağlayan birlikteliklerde hem de programların kendine özgü kurgularındaki yaklaşımlarda görülür.

Kent ve Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kent ve Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans programı, kentsel bağlamda mimarlık ve tasarım ilişkisi, bir tasarıma yaklaşım ve üretim süreçleri, mimari temsil medyaları ve mimarlık disiplini ile dünya ilişkisi hakkında kritik yeniden-düşünme ve değerlendirme yaklaşımlarının oluşturulmasını hedefler. Üretimin içeriğine ve odağına dair, kentlerin ve İstanbul’un mevcut ve olası hallerinin, iyileştirme önerilerinin, kentin dönüşümüne dair yeni yolların aranabilmesi için kent ekseninde tasarımın ve mimarlığın dilini ortaya koyabilmek, kent ve mimarlık kesitinde ana söylemi belirlemek önemli görülmektedir.

Yeterli bilgi düzeyinin oluşturulmasıyla öğrencilerden, tasarım problemlerine araştırma konusu olarak bakmaları ve yeni bilgi üretmeleri; disiplinlerarası etkileşimi kavrayarak ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerini geliştirmeleri beklenir. Bu kapsamda öğrencilerin kendi bilgi ve yeteneklerini eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilmesi büyük önem taşır. Program; öğrenciler tarafından kent ve mimarlık ile ilgili güncel gelişmelerin özümsenerek tasarıma yansıtılması; üretimlerinin farklı temsil biçimleriyle anlatılması ve üst düzeyde ifade yetkinliğinin kazanılması olanağını sunar.

Tezsiz Yüksek Lisans Programının omurgasını ‘İleri Tasarım Stüdyosu’ ve ‘Mekan’ derslerinin bir arada yer aldığı ‘Araştırma Tabanlı İleri Tasarım Laboratuvarları’ oluşturmaktadır Programda ardışık olarak yer olan Laboratuvarlar; dönem içinde belirlenen tema çerçevesinde, tüm bileşenlerinin birbirini desteklediği bir kurguda planlanmıştır. Her yarıyılda kent farklı ölçek ve bağlamlarda kendi dinamikleri ile ele alınmakta ve bu kurgu seçme derslerle desteklenmektedir. LAB’ler kapsamında öğrencilere, Stüdyolar ile birlikte uygulamacı/uzman deneyimlerine yer verilen Seminer Dizisi, stüdyo konusuyla ilişkili altyapının bütünleşik olarak verildiği Mekan dersi ve konuyu destekleyen seçmeli dersler paket olarak sunulur. Bunların yanı sıra stüdyo kapsamında çeşitli atölyeler yürütülür.

Kent ve Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Özyeğin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü altında yer almaktadır. Program ardışık 3 yarıyıldan oluşur. Mezuniyet için beş adet zorunlu ders, altı adet seçmeli dersin alınması ve dönem projesinin tamamlanması gerekmektedir. Programdan mezun olabilmek için toplam 90 AKTS kredisini başarıyla tamamlamak gerekir.

Kent ve Mimarlık (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Bilgi için: hulya.turgut@ozyegin.edu.tr (Program Koordinatörü)

Başvuru için tıklayınız.

Başvuru Tarihleri: 17 Temmuz - 15 Ağustos 2023 

Başvuru Paneli için tıklayınız.

Başvuru Koşulları

 1. Mezuniyet Derecesi: Yüksek lisans programlarına lisans derecesi ile başvurulur.

  Başvuru sırasında gerekli dereceyi henüz almamış adayların programa kayıt olabilmeleri için, öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekir.

  Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir. Yüksek lisans programına başvuranların lisans diplomasının tanınırlıkları gerekmektedir. Diploma denklik belgesi olmayan ve başvurdukları programa kabul edilen adayların diploma aldıkları kurum, almış oldukları eğitim ve derecenin tanınırlığı için ilgili birime başvuru, Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır.

 2. İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu:Adayların aşağıdaki sınav sonuçlarından herhangi birinin sağlaması gerekir. Yüksek lisans programlarına başvurularda, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir yükseköğretim programından en geç iki yıl önce mezun olup, yapılan değerlendirme sonucu İngilizce bilgileri yeterli bulunan adaylar İngilizce yeterlik sınav sonucu koşulundan muaf tutulabilirler.

  İngilizce Sınavı*Fen Bilimleri Enstitüsü
  Kent ve Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı Geçerlilik Süresi
  (Kayıt tarihinden itibaren)
  TOEFL-IBT**En az 662 Yıl
  KPDS / ÜDSEn az 555 Yıl
  YÖKDİL / e-YDS / YDSEn az 555 Yıl
  ÖzÜ İngilizce Yeterlik Sınavı***En az 502 Yıl
  TÖMER****C15 Yıl

  * Yüksek lisans programına başvuran adaylardan yükseköğretim kurumlarının öğrenim dili İngilizce olan programlarından Üniversiteye kayıt tarihinden en fazla iki yıl önce mezun olanlar, İngilizce yeterlik koşulundan muaftırlar.
  ** ÜAK’ın Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesinin 6/3.d maddesi uyarınca sınav “Türkiye’de yapılıyorsa, sadece devlet üniversitesine ait binalarda yapıyor olması” şartı aranır.
  *** Özü İngilizce Yeterlilik Sınavı sadece yüksek lisans başvurularında kabul edilmektedir.
  **** Resmi dili Türkçe olan ülkelerin vatandaşları ile öğrenim dili %100 Türkçe olan lisans programı mezunu olanlar dışında yabancı uyruklu öğrenciler için zorunludur.

 3. Türkçe Yeterlik Sınav Sonucu: Yabancı Uyruklu adayların (Resmi dili Türkçe olan yabancı ülkelerin vatandaşları da dahil olmak üzere) Türkçe yetkinliklerini gösteren TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınav sonucunu (en az C1) sunmaları zorunludur. Türkiye’de Türkçe bir lisans programından mezun olan yabancı uyruklu adaylar bu koşuldan muaftır. Kayıt tarihleri esnasında geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir. Sınav sonucu, alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

 4. Ek Koşullar
   Fen Bilimleri Enstitüsü
  Kent ve Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı*
  Mezuniyet Not OrtalamasıEn az 2,3 / 4 lisans not ortalaması

  Mezun Olduğu Bölümler

  Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programlarından birinden lisans mezunu olmak**

  * Yukarıda belirtilen şartları sağlayan adayların ayrıca yapılacak sözlü görüşmede başarılı olmaları gerekmektedir.
  ** Bu alanların dışından başvuran adayların kendisi için Mimarlık lisans programı derslerinden tanımlanmış bilimsel hazırlık programını başarması gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri

Tüm belgeler, Türkçe dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde olan belgelerin ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de sunulmalıdır.

 1. Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu.
 2. Diploma: Mezun olduğu yükseköğretim programına ait diplomanın kopyası; henüz mezun olunmadıysa, olası mezuniyet tarihini gösterir resmi belge. Yurt dışından alınan diplomalar için ek olarak, varsa YÖK Yurtdışı Diploma Birimi’nden alınacak tanınırlık belgesinin kopyası.
 3. Transkript: Mezun olunan veya öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri ve notlarını gösteren resmi transkript. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.
 4. İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden (TOEFL, YDS, KPDS, ÜDS) herhangi biri. Kayıt tarihleri esnasında geçerlilik süresi dolmamış olması gerekmektedir.
 5. Türkçe Yeterlik Sınavı Sonuç Belgesi: Yabancı Uyruklu adayların (Resmi dili Türkçe olan yabancı ülkelerin vatandaşları da dahil olmak üzere) Türkçe yetkinliklerini gösteren TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınav sonucunu (en az C1) sunmaları zorunludur. Resmi dili Türkçe olan ülkelerin vatandaşları Türkiye’de %100 Türkçe bir lisans programından mezun olmuş ise bu koşuldan muaftır. Kayıt tarihleri esnasında geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.
 6. Referans Mektubu: İki adet referans mektubu. Referans mektuplarının, en az birinin öğretim elemanlarından olmak üzere ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Aile bireylerinden veya arkadaşlarından alınmış referans mektupları geçerli değildir. Referans verecek kişinin e-mail adresi ile iletişim bilgilerinin sisteme tanımlanması ve online başvurunun sistemde tamamlanması sonrasında ilgili kişiye referans mektubunu yükleyeceği alan ile ilgili bir e-mail sistemimizden otomatik olarak gönderilecektir.
 7. Niyet Mektubu: Kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup. (Mutlaka Turkçe yazılmalıdır)
 8. Pasaport: Yabancı uyruklu adaylar için pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın kopyası.
 9. Portfolyo: Adayın akademik ve profesyonel kariyer geçmişini gösteren portfolyo mutlaka teslim edilmelidir.

Başvuru, Değerlendirme ve Kabul Süreci

Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.

Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve değerlendirme sonucu ne olursa olsun adaylara iade edilmez.

Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinde yapılacak ön değerlendirme sonucunda mülakat için davet edilir. Gerekirse yazılı sınav için de davet edilirler. Davet edildiği halde mülakata veya sınava katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz.

Enstitü yönetim kurulu, programa kabul edilen adaylardan gerekli gördüklerine eksikliklerini gidermek amacıyla bir veya iki dönem süreli Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir. Kararda adayın program dahilinde yer alması gereken tüm dersler belirtilir.

Kabul edilen adaylara tahsis edilecek bursların kapsam, koşul ve kontenjanları her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir; burs tahsisi, ilgili enstitü yönetim kurul kararı ve Rektör onayı ile yapılır. Kabul edilen yabancı uyruklu adayların kayıt yaptırabilmesi için öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile Türkiye’ye giriş yapmaları şarttır. Kabul edilen adaylar, kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya ülkelerine en yakın) T.C. Büyükelçilik Konsolosluk şubelerine veya T.C. Başkonsoloslukları’na başvurarak öğrenim vizesi almalıdırlar. Öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Lisans veya yüksek lisans eğitimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış ve başvuruları olumlu değerlendirilen adaylardan diploma denklik belgesi olmayanların diplomalarının tanınırlığı ve uygunluğu için YÖK Yurtdışı Denklik Birimine başvuru, Üniversitemiz tarafından yapılır. Adaylar, tanınırlık ve uygunluk sonucu gelene kadar şartlı kabul edilip, özel öğrenci statüsünde Üniversiteye kayıt edilirler. Tanınırlık ve uygunluk başvurusu YÖK tarafından olumlu bulunan öğrenciler, lisansüstü öğrenci statüsüne geçerler.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, YÖK’ün "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ve Özyeğin Üniversitesi Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

Kent ve Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders Planı / Toplam Kredi Sayısı

Program ardışık 3 yarıyıldan oluşmaktadır. Mezuniyet için ders planında belirtilen zorunlu ve seçmeli derslerin alınması/başarılı olunması gerekmektedir. Toplam 90 AKTS kredi ile mezun olunacaktır.

1.Dönem2.Dönem
KMI 551 İleri Tasarım Stüdyosu I (7,5 ECTS)KMI 552 İleri Tasarım Stüdyosu II (7,5 ECTS)
KMI 553 Mekan I (7,5 ECTS)KMI 553 Mekan II (7,5 ECTS)
Seçmeli Ders (7,5 ECTS)Seçmeli Ders (7,5 ECTS)
Seçmeli Ders (7,5 ECTS)Seçmeli Ders (7,5 ECTS)
Toplam 30 ECTSToplam 30 ECTS
3.Dönem 
KMI 560 Kent ve Mimarlık Programında Yüksek Lisans Dönem Projesi (7,5 ECTS) 
KMI 557 Mekan III (7,5 ECTS) 
Seçmeli Ders (7,5 ECTS) 
Seçmeli Ders (7,5 ECTS) 
Toplam 30 ECTS 
Kent ve Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı Toplam 90 ECTS

Kent ve Mimarlık (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Mezuniyet Yükümlülükleri

Mezuniet Koşulları Özeti
Ders KategorisiEn Az KrediEn Az Ders
Kent ve Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Zorunlu Dersler37,55
Seçmeli Dersler456
KMI 560 Kent ve Mimarlık Programında Yüksek Lisans Dönem Projesi7,51
Toplam AKTS90

Kent ve Mimarlık (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Dersleri

Zorunlu Dersler

 • KMI 551 İleri Tasarım Stüdyosu I
 • KMI 552 İleri Tasarım Stüdyosu II
 • KMI 553 Mekan I
 • KMI 554 Mekan II
 • KMI 557 Mekan III
 • KMI 560 Kent ve Mimarlık Programında Yüksek Lisans Dönem Projesi

Seçmeli Dersler

1.Yarıyıl

 • KMI 531 Kent ve Konut: İstanbul
 • KMI 527 İstanbul: Kentsel Mekan Üzerine Gelecek Projeksiyonları
 • KMI 561 Mimari Görselleştirme
 • KMI 563 Mimarlıkta Hesaplamalı Tasarım
 • KMI 565 Doğal Sistemlerle Tasarım Hesaplaması
 • KMI 567 Metropol için Tasarım Kavramları 1: Kent, Teknoloji ve Toplum

2. Yarıyıl

 • KMI 569 İstanbul 20.yy Konut Mimarisi
 • KMI 571 Modernite ve Türk Mimarlığı
 • KMI 573 Proje ve Yapım Yönetimi
 • KMI 575 Kentler ve Binaların Enerji Verimliliği
 • KMI 577 Metropol İçin Tasarım Kavramları 2: Kent, Konut ve Toplum

3. Yarıyıl

 • KMI 524 Yerelden Öğrenmek
 • KMI 562 Kentsel Ekosistemler ve Kentsel Peyzaj
 • KMI 564 Yüksek Performanslı Bina Kabuğu Tasarımı
 • KMI 566 Sürdürülebilirlik Bağlamında Kullanım Sonrası Değerlendirme ve Kullanıcı Davranışı
 • KMI 568 Bina Enerji-Maliyet-Konfor Performans Değerlendirmesi
 • KMI 570 Sürdürülebilirlik ve Dönüşen Bir Kültür Yaratma

Akademik Kadro

 • Doğa Dinemis AMAN
 • Touraj ASHRAFIAN
 • Nevşet Gül ÇANAKÇIOĞLU
 • Neşe GANİÇ SAĞLAM
 • Ayşe Ceren GÜLER
 • Tayfun GÜRKAŞ
 • Orhan HACIHASANOĞLU
 • Ece KALAYCIOĞLU
 • Ebru KARAHAN
 • Demet MUTMAN
 • Kaan ÖZGÜN
 • Güliz ÖZORHON
 • İlker Fatih ÖZORHON
 • Mehmet SANER
 • Pınar SEZGİNALP
 • Murat ŞAHİN
 • Beyza ŞAT
 • Melis TANER
 • Işılay TEKÇE
 • Semra TOKAY
 • Hülya TURGUT
 • Alper ÜNLÜ
 • Aslıhan ÜNLÜ
 • Derya YORGANCIOĞLU

Misafir LAB Yürütücüleri*

 • Melike Altınışık (2020-21 Güz Dönemi İleri Tasarım Stüdyosu I)
 • Ömer Selçuk Baz (2020-21 Bahar Dönemi İleri Tasarım Stüdyosu II
 • Funda UZ (2020-21 Bahar Dönemi İleri Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı II)

*Misafir yürütücüler her yarıyıl LAB içeriğine göre davet edilirler.

Yarı Zamanlı Akademik Kadro

 • Nagehan Açimuz İşbakan
 • Tunahan Koç
 • Berke Hatipoğlu
 • Reşad Çoban