Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Bildiri Çağrısı

Bildiri Çağrısı

ANA TEMA

Mimari tasarım araştırmaları eğitim ve uygulama alanlarında mimari ve kentsel değişimdeki yansımaları ile kentlerin geleceklerine etki etmektedir. Mimari tasarım süreçleri aynı zamanda içinde bulundukları doğal, yapay ve sosyal çevreler ile etkileşim içindedir. Bu etkileşim sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik etkilerle daha da karmaşık kentsel olanaklar oluşturmakta ve aynı zamanda sorunlara neden olmaktadır. Binalar diğer kentsel bileşenlerle karşılaştırıldığında kentlerin değişiminde çok önemli etkilerde bulunmaktadır. 

Mimari tasarım araştırmaları bina tasarımı eylemi çerçevesinde; kentsel tasarım, kent planlama, teknoloji ile bağlantılı mühendislik disiplinleri ve insan bilimleri ile disiplinlerarası çalışmaları ve yaklaşımları zorunlu kılmaktadır. Bütünleşik tasarım ve bütünleşik mimari tasarım araştırmaları günümüzde giderek daha önem kazanmış ve özellikle sürdürülebilir gelişme, koruma, kentsel gelişme çalışmalarında gerekliliği tartışılmaz hale gelmiştir. 

MİTA 2018 Sempozyumu bütünleşik mimari tasarım araştırmaları ile kentsel çevrelerin sürdürülebilir olması ve geleceğinin korunması  temel amacı çerçevesinde aşağıdaki alt temalara odaklanacaktır.

ALT TEMALAR

  • Bütünleşik mimari tasarım araştırmaları ve kentlerin geleceği,

  • Sürdürülebilir kentsel çevre - ekoloji ve mimari tasarım araştırmaları,

  • Kentsel konut / Kentsel dönüşüm ve mimari tasarım araştırmaları,

  • Bütünleşik mimari tasarım araştırmalarının kent planlama ve tasarımı ile etkileşimi,

  • Mimari tasarım stüdyolarında ve mimarlık eğitiminde kentler ve mimari tasarım araştırmaları,

  • Kentlerin sosyo-ekonomik gelişim ve değişiminin mimarlıkla ilişkileri

  • Mimarlıkta küresel-yerel diyalektiği ve kent imajına etkileri

  • Kentsel mimari çevrelerde kültür-mekan araştırmaları

 

Bildiri özeti yazım formatı 

Bildiri kitabı sempozyum öncesinde yayımlanacaktır. Seçilmiş olan bildiriler, yazarlarınca makale formatına getirilmek koşulu ile ilan edilecek olan ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanacaktır.