Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Askerlik İşlemleri

Askerlik İşlemleri

Genel Bilgiler

Yoklama çağında olan ve askerlik görevini tamamlamamış tüm erkek öğrenciler için, 1111 sayılı Askerlik Kanunu esaslarına göre askerlik sevk tehir işlemleri Öğrenci Hizmetleri tarafından yürütülür. Üniversiteye kayıt olunması ve sonrasında öğrencinin dönem kayıt durumlarındaki her türlü değişiklik (kayıtsız statüye geçme, ilişik kesme, mezuniyet… vb.) ilgili mevzuat çerçevesinde en geç iki ay içerisinde ve ilgili makamlara bildirilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin (askerlik yükümlülükleri var ise) askerlik işlemleri vatandaşı oldukları ülkelerin mevzuatına göre kendileri tarafından takip edilir.

Değişim programı kapsamında kayıt olan veya özel öğrenciler için sevk tehir işlemi yapılamaz.

Askerlik yükümlülüğü bulunan ve tabi oldukları celp döneminde askere gitmek isteyen öğrencilerin, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen celp tarihleri arasında ilgili Askerlik Şubesi Başkanlıklarına başvuru yapması gerekmektedir. 

Öğrenimine devam ederken askerlik görevini yapmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurma isteğinde bulunabilir ve kayıt dondurma süreleri bitiminde terhis belgesini Öğrenci Hizmetleri’ne sunarak öğrenime başlayabilirler.

İngilizce Hazırlık Programı ve Lisans Öğrencilerinin Askerlik İşlemleri

 • Üniversiteye ilk kayıtlarda, Milli Savunma Bakanlığından Öğrenci Hizmetleri tarafından alınan bilgiye göre, kayıt olmasında askerlik açısından sakınca olmadığı görülen öğrencilerin üniversite kayıtları yapılmaktadır. Milli Savunma Bakanlığından gelen bilgiye göre Askerlik Şubelerine yönlendirilen öğrenciler ile 22 yaş ve üzeri öğrencilerin kayda gelmeden önce askerlik durumlarını şubelerinden teyit ederek, sevk tehir belgelerini (askerlikten muaf olan veya askerliğini tamamlayanlar ise bu belgelerini) yanlarında getirmelidirler.
 • Askerlik işlemleri Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında ASAL web servis uygulaması ile MSB'ye gönderilir. Öğrenciler için ayrıca Üniversite tarafından “EK-C2 Hizmete Özel Öğrenci Durum Belgesi” düzenlenmemekte ve gönderilmemektedir. 
 • Lisans programlarına kayıt olan öğrencilerin sevk tehirleri, azami öğrenim süreleri olan (İngilizce Hazırlık Programı hariç) 7 yıl için yapılmaktadır. Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler için 2547 sayılı kanunun 44. Maddesinin c bendi hükümlerine göre işlem yapılır ve sevk tehirleri iptal edilir.
 • Çift anadal programına kayıtlı yükümlülerin bir programdan mezun olmaları halinde askerlik erteleme işlemleri ikinci anadal programındaki öğrenciliğine göre yürütülür.
 • Üniversiteye kayıtlı olup 28 yaşına gelen öğrencilerin askerlik sevk tehirleri sona erer ve ek sevk tehir işlemi yapılamaz.  Bu durumdaki öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini gerçekleştirebilirler ancak Askerlik Şubesi tarafından askere sevk edilmesi halinde sorumluluk öğrenciye aittir. 
 • Üniversiteden ayrılan, mezun olan veya üniversiteden ilişiği kesilen öğrencilerin, ilişik kesme / mezuniyet tarihinden itibaren iki ay içerisinde Askerlik Şubesi Başkanlığına giderek askerlik yoklamasını yaptırmaları gerekir. Mezun olan öğrencilerin, başvurmaları halinde, iki yıla kadar askerlikleri sevk tehir edilebilir. 
 • Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans veya lisansüstü programlarından mezun olduktan sonra üniversitenin herhangi bir lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler için askerlik sevk tehir işlemi yapılamaz.

Lisansüstü Öğrencilerin Askerlik İşlemleri

 • Üniversiteye yeni kayıt olacak ve askerlik görevini tamamlamamış erkek öğrencilerin, Askerlik Şubelerinden aldıkları “askerlik açısından kayıt olmasında sakınca yoktur” ibaresi olan Askerlik Belgesi ile kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin kayda gelmeden önce askerlik durumlarını şubelerinden teyit etmeleri, sevk tehir belgelerini yanlarında getirmeleri önemle tavsiye edilir. Askerlik görevini tamamlamış veya askerlikten muaf olan öğrenciler ise durumlarına uygun belgenin bir kopyasını kayıt sırasında sunmaları gerekir.
 • Bakaya durumunda olan öğrencinin sevk tehirine yasal imkan bulunmamaktadır. Daha önce bakaya durumuna kalan ve sevk tehiri yapılması isteyen öğrencilerin işleminin yapılabilmesi için bakaya durumunu kaldırttığını gösteren bir askerlik durum belgesi ile Öğrenci Hizmetleri’ne başvurmaları gerekir.
 • Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce başka bir kurum veya üniversiteden yapılmış sevk tehirleri varsa, mevcut sevk tehir iptal edilmeden tekrar sevk tehir yazısı yazılamaz. Öğrencilerin eski sevk tehirlerini iptal ettirip, iptal işleminin gerçekleştiğini gösterir bir askerlik durum belgesi ile Öğrenci Hizmetleri’ne başvurmaları gerekir.
 • Askerlik sevk tehiri yapılacak öğrencilerin işlemleri öğrencinin üniversiteye kaydını takriben en geç 2 ay içinde yapılır. Sevk tehiri için “EK-6 Lisansüstü Eğitim Yapanlar İçin Sevk Tehiri Teklif Formu” hazırlanarak öğrencilerin bağlı olduğu şubeye gönderilir.
 • Lisansüstü programlarda sevk tehir süreleri:
  • Tezli yüksek lisans programlarında 3 yıl, 4 ay
  • Tezsiz yüksek lisans programlarında 1,5 yıl
  • Yüksek lisans sonrası doktora programlarında 6 yıl
  • Lisans sonrası doktora programlarında 7 yıl
 • Aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin sevk tehir işlemleri, öğrencinin kayıt yaptırdığı  ilk programdaki azami öğrenim süresince ve ilgili programın yaş sınırı dikkate alınarak yapılır.
 • Doktora programında 35 yaşına ve yüksek lisans programında 32 yaşına gelen üniversiteye kayıtlı öğrencilerin yaş sınırından dolayı askerlik sevk tehirleri sona erer ve ek sevk tehir işlemi yapılamaz. Bu durumdaki öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini gerçekleştirebilirler ancak Askerlik Şubesi tarafından askere sevk edilmesi halinde sorumluluk öğrenciye aittir.
 • Üniversiteden ayrılan, mezun olan veya üniversiteden ilişiği kesilen öğrencilerin, ilişik kesme / mezuniyet tarihinden itibaren iki ay içerisinde Askerlik Şubesi Başkanlığına giderek askerlik yoklamasını yaptırmaları gerekir. Yüksek lisans programından mezun olan öğrencilerin, başvurmaları halinde, bir yıla kadar askerlikleri sevk tehir edilebilir.  Doktora programından mezun olan öğrencilerin ise mezuniyet nedeniyle sevk tehiri yaptırmalarına yasal imkân bulunmamaktadır; öğrenciler mezuniyet sonrası ilk celp döneminde askere alınırlar.
 • Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler için YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile belirlenen hükümlere göre işlem yapılır ve sevk tehirleri iptal edilir.
 • Herhangi bir yükseköğretim kurumdan mezun olduktan sonra Üniversitede aynı veya alt düzeydeki herhangi bir programına kayıt yaptıran öğrenciler için askerlik sevk tehir işlemi yapılamaz.