Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Acil Durum Politikası

Acil Durum Politikası

Özyeğin Üniversitesinde Acil Durum Politikası; öğrenciler-çalışanlar-ziyaretçiler-komşular için Acil Durum yönetiminde gerekenleri uygulatmayı ve hayat kurtaracak, zararı azaltacak ve iş sürekliliğini sağlayacak kararların alınmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Özyeğin Üniversitesi acil durumları önleme, hazırlıklı olma ve sonrasında toparlanma konusunda gerekli olanın yapılmasını, bu husustaki koşulların sağlanmasını, gerekli kaynakları eksiksiz olarak temin edilmesini hedef ve ilke olarak benimser. Acil Durumlarla ilgili yasal düzenlemelere uymayı ve yapılacak kontrollerle, testlerle ve tatbikatlarla acil durum yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Önleme

Acil Duruma sebep olabilecek tüm tehlikeler, olası tüm aşamalar (önleme, hazırlık, müdahale ve acil durum sonrası) ve olası tüm etkilenebilecek taraflar risk yönetim sistemimiz dahilinde belirlenip değerlendirilecek ve gerekli önleyici tedbirler planlanıp uygulanacaktır.

İleriye yönelik öngörülen acil durumlar için önleyici tedbirler planlanarak acil durumlara karşı dayanıklı ve kendini çabuk toparlayan bir kurum olunması sağlanacaktır.

Üniversite sınırlarının genişliği ve olası acil durumların çeşitliliği düşünüldüğünde tek bir Acil Durum Planının yeterli olamayacağı görülmektedir. Bu yüzden Acil Durumlar seviyelendirilecek ve seviyelerine göre planlar oluşturulacaktır. Altyükleniciler, yapmakta olduğu işlerle ilgili acil durum planlarını, Özyeğin Üniversitesi Acil Durum Planlarına uygun olarak oluşturacaklardır.

Toplumda ilgili tarafların ve üniversitenin tüm seviyelerinden kişilerin önlemeye yönelik ortak amaç için güçlerini birleştirmeleri sağlanacaktır. Bu amaçla öğrenciler ile akademik ve idari kadrolar değişen dünya şartları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda kendi sorumluluk ve görevlerini gözden geçirmeli ve planlardaki değişiklik ihtiyaçlarını bildirmelidir.

Hazırlık

Acil Durumlara Hazırlıklı olmanın temeli, eğitimden geçmektedir. Bu yüzden Özyeğin Üniversitesinde tüm paydaşlar (çalışanlar-öğrenciler-altyüklenicler-komşular-ziyaretçiler-ilgili kurumlar) acil durumlarda yapılacaklar ve müdahale ekipmanlarının yerleri ve kullanımları konusunda bilgilendirilir.

Seviyelendirilmiş olası acil durumlarla ilgili senaryolar ve yapılacakların belirlendiği planlar oluşturulur ve kullanılması öngörülen acil durum müdahale ekipmanları belirlenir.

Acil durum kaçışlarının, yönlendirme ve aydınlatmalarının ve müdahale ekipmanlarının her zaman kullanıma hazır durumda olması için gerekli kontroller yapılır.

Müdahale, tahliye ve kurtarma ekipleri oluşturulur ve bu ekiplere gerekli kaynaklar ve eğitimler sağlanır. Özellikle özel ihtiyaçları olan grupların gereksinimlerinin karşılanması için hassasiyet gösterilir.

Yapılacak kontrollerle, testlerle ve tatbikatlarla acil durum yönetim sisteminin etkinliği değerlendirilir ve gerekli iyileştirmeler yapılır.

Müdahale

Acil Durum müdahalesinde temel amaç, insan sağlığına ve üniversite varlığına mümkün olduğunca zarar vermeden acil durumu sonlandırmak olmalıdır.

Bu amaçla öğrenciler ve idari-akademik kadrolardan oluşan acil durum ekipleri doğru ve zamanında bilgilendirme, yönlendirme, müdahale ve gerekli durumlarda tahliye yapmalıdır.

Acil durum sonrasında tüm ekipler, bir araya gelip yaşananları değerlendirerek daha etkin müdahale yöntemlerini belirlemelidir.

Acil Durum Sonrası Toparlanma ve İletişim

Özyeğin Üniversitesinde acil durumlar sonrasında iş sürekliliğinin sağlanması, etkin ve doğru bilgilendirme yapılması esastır.

İş sürekliliğinin sağlanması amacı ile gerekli IT sistemleri ve alternatif senaryolar oluşturulacaktır.

Kurumlarla ve tüm paydaşlarla samimi bir ilişki kurularak güven duyulan ve destekleyici bir ortam yaratılacak ve etkin iletişim sağlanacaktır.

Acil Durumun seviyesine uygun bir iletişim zinciri oluşturulacak ve ilgili tüm paydaşlara zamanında, doğru ve net bilgi verilmesi sağlanacaktır.

Acil Durum Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Özyeğin Üniversitesi, hem acil durumlara hazırlık performansını, hem de acil durum yönetim sisteminin performansını izlemek ve sürekli iyileştirmek amacıyla performans göstergeleri geliştirir, izler ve performansı iyileştirmeyi amaçlar.

Objektif ve yol gösterici göstergelerin seçilmesine öncelik verilir.

Tatbikatlarla, acil durum planının uygulaması esnasında somut gerçekleşmeler izlenir ve planda iyileştirmeler yapılır.

Gözetim ve Denetim

Belirlenen kurallara uyumun izlenmesi amacıyla gözetim ve denetimler sistematik olarak planlı bir şekilde yapılır.

Nitelikli personel tarafından yapılan bu gözetim ve denetim faaliyetlerinin sonuçları kaydedilir ve objektif olarak değerlendirilir.

Gözetim ve denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler ve hedeflenen sonuçlara varmak üzere yapılması gerekenler gecikmeksizin planlanarak devreye alınır.