Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü

Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, YÖK’ün "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği " ve Özyeğin Üniversitesi Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

Lisansüstü programlara başvuru koşulları, ilgili enstitüler tarafından belirlenir. Adaylar, gerekli belgeleri sağlayarak ilgili enstitüye doğrudan başvurabilirler. Öğrenci kabulü, akademik yıl başlarında yapılır. Bazı lisansüstü programlara bahar dönemi başında da öğrenci kabul edilebilir. Başvurular ve kayıtlar Akademik Takvimde ilan edilen süreler içinde yapılır.

Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışındaki bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların ÖzÜ lisansüstü programlara başvurabilmesi için, adayların diploma aldıkları yükseköğretim kurum, almış oldıkları eğitim ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir. Bunun için adayların programa yaptıkları başvuru sırasında, YÖK Yurt Dışı Denklik Biriminden alınmış “Tanınırlık Belgesi”nin aslını sunmaları gerekir. Yüksek lisans programına  başvuranların lisans, lisans diploması ile doktora programına başvuranların lisans, yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuranların yüksek lisans diplomalarının tanınırlıkları gerekmektedir. Tanınırlık belgesi olmayan ve başvurdukları programa kabul edilen adayların diploma aldıkları kurum, almış oldukları eğitim ve derecenin tanınırlığı için ilgili birime başvuru, Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır.

Lisansüstü programlar ve bu programlara başvuru ve kabul koşulları hakkında ayrıntılı bilgi Akademik Programlar web sayfalarında yer almaktadır.

Genel Başvuru Koşulları
Başvuru Belgeleri
Başvuru ve Kabul Süreci
Şartlı Kabul

Genel Başvuru Koşulları

 1. Mezuniyet Derecesi
Yüksek lisans programlarına başvuru için lisans derecesi ile, doktora programlarına başvuru için lisans veya yüksek lisans derecesi ile başvurulur. 
Başvuru sırasında gerekli dereceyi henüz almamış adayların programa kayıt olabilmeleri için, öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekir.

Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir.

 1. Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonucu
Adayların aşağıda belirtilen sınavlardan belirtilen asgari puanlardan düşük olmamak kaydıyla ilgili enstitü tarafından ilan edilen puanları elde etmeleri gereklidir.
Yüksek lisans programlarına ve yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına başvurularda:

ALES    : Programın puan türünde en az 55 puan
GRE     : Quantitative, en az 610 (eski sistem), 149 (yeni sistem)
GMAT   : En az 450

Lisans derecesi ile doktora programlarına başvurularda:
ALES   : Programın puan türünde en az 80 puan
GRE    : Quantitative, en az 720 (eski sistem), 156 (yeni sistem),
GMAT  : En az 590

ALES sonucunun geçerlik süresi 3 yıl, GRE ve GMAT sonuçlarının geçerlik süreleri 5 yıldır.
Herhangi bir lisansüstü programdan mezun olan veya çeşitli nedenlerle ayrılan ve en fazla bir dönem ara verdikten sonra aynı veya başka bir lisansüstü programa başvuran adaylardan yeni bir Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonucu istenmez. Ancak bu adaylardan mezun olduğu veya ayrıldığı lisansüstü programa kabulü sırasında sunduğu sınav sonuç belgesi istenir.
 1. İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu
Adayların aşağıda belirtilen sınavlardan belirtilen asgari puanlardan düşük olmamak kaydıyla ilgili enstitü tarafından ilan edilen puanları elde etmeleri gereklidir.
TOEFL-IBT: En az 55 puan
ÜDS / KPDS/ YDS: En az 55 puan
TOEFL sonucunun geçerlik süresi 2 yıl, ÜDS/KPDS/YDS sonuçlarının geçerlik süreleri 5 yıldır.
 
Doktora programlarına başvurularında, resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları, ayrıca, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden YDS'den en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az bu puan muadili bir puanı sınavın geçerlik süresi içinde almadırlar.

Yüksek lisans programlarına başvurularda, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir yükseköğretim programından en geç iki yıl önce mezun olup, ilgili enstitü tarafından yapılan değerlendirme sonucu İngilizce bilgileri yeterli bulunan adaylar İngilizce yeterlik sınav sonucu koşulundan muaf tutulabilirler.

Yüksek lisans programlarına başvurularda, Özyeğin Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavından (TRACE) en az 50 olmak üzere ilgili enstitü tarafından ilan edilen puanları elde eden adaylar İngilizce yeterlik koşulunu sağlamış olurlar. TRACE sonucunun geçerlik süresi 2 yıldır.

 1. Diğer Koşullar
Adayların, varsa, ilgili enstitüler tarafından ilan edilen diğer koşulları sağlamaları gerekir.

Başvuru Belgeleri

Başvuru belgeleri, değerlendirme öncesi veya sonrasında adaylara iade edilmeyeceğinden, adayların belgelerin orjinallerini kendilerinde saklamaları ve başvuruda bu belgelerin kopyalarını sunmaları tavsiye edilir.

Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde olan belgelerin ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de sunulmalıdır.

 1. Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu.
 2. Diploma:Mezun olduğu yükseköğrenim programına ait diplomanın kopyası; henüz mezun olunmadıysa, olası mezuniyet tarihini gösterir resmi belge. Yurt dışından alınan diplomalar için ek olarak, YÖK Yurt Dışı Diploma Birimi’nden  alınacak   tanınırlık belgesinin aslı.
 3. Transkript: Mezun olunan veya öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri ve notlarını gösteren resmi transkript. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.
 4. Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden (ALES, GRE, GMAT) herhangi biri.
 5. İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuç Belgesi:Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden (TOEFL, YDS, KPDS, ÜDS) herhangi biri.
 6. Referans Mektubu: İki adet. Referans mektuplarının, tercihen öğretim elemanlarından ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir.
 7. Niyet Mektubu:Kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup.
 8. Pasaport:Yabancı uyruklu adaylar için pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın kopyası.
 9. Ek Belgeler:İlgili enstitü tarafından ilan edilen ek belgeler

Başvuru, Değerlendirme ve Kabul Süreci

Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.

Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve değerlendirme sonucu ne olursa olsun adaylara iade edilmez.

Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinde yapılacak ön değerlendirme sonucunda mülakat veya yazılı sınav için davet edilebilirler. Davet edildiği halde mülakata veya sınava katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz.

Başvuru değerlendirmesi, lisansüstü eğitime giriş sınavı puanı (yüzde 50’den az olmamak koşulu ile), mezuniyet not ortalaması, mülakat veya yazılı sınav notu, dil yeterlik düzeyi gibi kriterlerden oluşan bir başarı puanına göre yapılır.

Adayların başvuruları enstitüce belirlenen kabul jürisi tarafından değerlendirilir. Kabul jürisinin adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Enstitü yönetim kurulu, programa kabul edilen adaylardan gerekli gördüklerine eksikliklerini gidermek amacıyla bir veya iki dönem süreli Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir. Kararda adayın program dahilinde yer alması gereken tüm dersler belirtilir.

Kabul edilen adaylara tahsis edilecek bursların kapsam, koşul ve kontenjanları her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir; burs tahsisi ilgili enstitü yönetim kurul kararı ve Rektör onayı ile yapılır. Ücretler ve burslar ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Lisans veya yüksek lisans eğitimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış ve başvuruları olumlu değerlendirilen adaylardan diploma denklik belgesi olmayanların diplomalarının tanınırlığı ve uygunluğu için YÖK Yurt Dışı Denklik Birimine başvuru, Üniversitemiz tarafından yapılır. Adaylar, tanınırlık ve uygunluk sonucu gelene kadar şartlı kabul edilip, özel öğrenci statüsünde Üniversite’ye kayıt edilirler. Tanınırlık ve uygunluk başvurusu YÖK tarafından olumlu bulunan öğrenciler, lisansüstü öğrenci statüsüne geçerler.

Diploma Denklik / Tanınma Belgesi

Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin, durumlarına uyan aşağıdaki denklik / tanınma belgesini sunması gerekir:

 

T.C. uyruklu adaylar için YÖK’ten aldıkları “Diploma Denklik Belgesi”.
 • Denklik belgesi henüz teslim edilmemiş adaylar tanınırlık belgesi ile de kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Denklik işlemleri tamamlandığında, öğrencilerin aldıkları “Denklik Belgesi”ni Üniversiteye teslim etmeleri zorunludur.
 • KKTC üniversitelerinden lisans diploması olan T.C. uyruklu öğrencilerin denkliği ve tanınırlığı herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın geçerlidir. Yüksek lisans diploması olan öğrencilerin ise “Denklik Belgesi” başvurusu yapması gerekmektedir.
 • Diploma Denklik başvurusu reddedilen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir. 

Yabancı uyruklu adaylar için YÖK’ten alınan “Yükseköğretim Kurumları Tanıma Yazısı”.

 • Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu vatandaşların diploma tanınırlığı, yeterliği ve uygunluğu için gerekli başvuru Üniversitemiz tarafından yapılır. Adaylar, tanınırlık ve uygunluk başvuru sonucu gelene kadar özel öğrenci statüsünde Üniversiteye kayıt edilirler. Başvurusu YÖK tarafından olumlu bulunan öğrenciler, lisansüstü öğrenci statüsüne geçerler.
 • Tanınırlığı kabul edilmeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir. 

Şartlı Kabul

Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvuruları sırasında aşağıdaki belgelerden herhangi birini sağlayamayanlar, olumlu değerlendirilmeleri durumunda, ilgili Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından başvurdukları programa şartlı kabul edilebilirler:
 • Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonucu
 • Dil Yeterlik Sınav Sonucu
 • Tanınırlık Belgesi (yurt dışından alınan diplomalar için)
Öğrencilerin eksik belgelerini en geç kabul edildikleri ilk dönemin akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının bitiş tarihine kadar tamamlamaları şarttır.

Eksik belgelerini tanınan süre sonuna kadar tamamlayan öğrencilerin statüleri, izleyen dönemin başından itibaren lisansüstü öğrenci statüsüne dönüştürülür. Bu öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları derslerden ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilenleri not ve kredileri ile lisansüstü programlarına aynen sayılır. Bu şekilde sayılan derslerin toplam kredisi, öğrencinin lisansüstü programından mezun olabilmek için gereken toplam kredinin en fazla %50’si olabilir.

Eksik belgelerini tanınan süre sonuna kadar tamamlamayan öğrenciler, kayıtlı oldukları dönemi özel öğrenci statüsünde tamamlamış sayılırlar ve dönem sonunda özel öğrencilikleri sona erdirilir. Adayların, izleyen dönemlerde programa özel öğrenci olarak devam edebilmeleri için her dönem ilgili enstitüye yeniden başvurmaları ve yeniden kabul edilmeleri gerekir.

Sayfa başı