Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Derslerden Muafiyet

Derslerden Muafiyet

 

Öğrenciler, ÖzÜ’ye kayıt olmadan önce aldıkları dersleri için veya ÖzÜ’de kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından alıp başarılı oldukları derslerden, kayıtlı oldukları diploma programındaki yükümlülüklerin yerine saydırmak için muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu konudaki işlemler, YÖK'ün; "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik"  hükümleri çerçevesinde ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Derslerden Muafiyet için Genel Kurallar

 • Öğrencinin hangi derslerden muaf tutulacağına ve bu derslerin kredi ve not uyarlamalarına ilgili fakülte/yüksekokul/enstitü yönetim kurulu karar verir.
 • Muafiyet verilen dersler ÖzÜ'de alınan ders ise kredi ve notları ile birlikte “aynen”, ÖzÜ dışındaki bir yükseköğretim kurumunda alınan ders ise not dönüşüm tablosuna göre kredi ve notları dönüştürülerek kayıtlara geçirilir.
 • Muaf sayılarak intibakı yapılan derslerin kredi toplamı dikkate alınarak, muafiyet verilen her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim süresinden düşülür. Sayılan AKTS kredisinintoplamı 24-30 arasındaysa bir dönem veya30’un tam katı olmaması durumunda artık AKTS kredisi 24-30 arasındaysaöğrenim süresinden bir dönem daha düşülür.
 • Öğrencinin alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır. Örneğin, öğretim dili İngilizce olan programlarımızdaki derslerin tamamına yakını İngilizce verildiği için, bu derslerden muafiyet için sayılması istenen derslerin öğretim dilinin İngilizce olması gerekir.
 • Muafiyet için başvurulacak derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması şarttır.
 • Disiplin suçu nedeniyle uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreler içerisinde, diğer yükseköğretim kurumlarından ders almalarına izin verilmez; alınan dersler geçerli sayılmaz.
 • Not dönüşüm tablosu, Üniversite tarafından düzenli olarak güncellenmekte olup, ders muafiyeti talebinde bulunacağınız Üniversitenin tabloda bulunmaması halinde kayıtlı olduğunuz fakülte / yüksekokul / enstitü dekanlığına / müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.
 • Derslerden muaf sayılarak intibakı yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede en az iki yarıyıl kayıtlı olmak ve bu süre içinde en az 60 AKTS kredisi ders almış olmaları şartı aranır.
 • Yatay veya dikey geçişle kayıt olan öğrenciler ile Üniversiteye kayıt olmadan önce başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu derslerden muafiyet isteğinde bulunan öğrenciler, muaf tutularak intibakı yapılan bu dersleri, Üniversitedeki öğrenim sürelerince tekrar alamazlar.

Başvurular


A. Programa Kayıt Olmadan Önce Alınan Dersler

 • Diğer bir yükseköğretim kurumunda (başka üniversitede) aldığı derslerden, ÖzÜ’de kayıt oldukları programda muaf olmak isteyen,
 • Daha önce kayıtlı olduğu ÖzÜ Programındaki derslerden, yeni programlarında muaf olmak isteyen,
 • ÖzÜ’den daha önce özel öğrenci veya değişim programı öğrencisi statüsünde aldıkları derslerden, yeni programlarında muaf olmak isteyen
öğrencilerin kayıt yaptırdıktan sonra Ders Muafiyet Dilekçesi, transkript ve ders tanımları ile birlikte kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokul/enstitüye başvurarak, muafiyet isteğinde bulunmaları gerekir. Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin, yatay geçişinin kabulü sırasında değerlendirileceği için ayrıca muafiyet başvurusunda bulunulmasına gerek yoktur.
 

B. ÖzÜ’de Kayıtlı İken Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma

Özel Öğrenci Olarak Ders Alma

 • Öğrencinin, özel öğrenci olarakders almadan önce kayıtlı olduğu fakülte / yüksekokul / enstitü dekanlığına / müdürlüğüne, almak istediği dersin onaylı tanım ve içerik bilgileri ve dersin alınacağı yükseköğretim kurumunu tanıtıcı belgeler ile birliktebaşvurması ve başvurusunun olumlu sonuçlanması gerekir.
 • Özel öğrenci statüsünde diğer yükseköğretim kurumlarından en fazla iki dönem ders alınabilir. Yaz okulunda alınan dersler izin verilen dönem hesabında dikkate alınmaz.
 • Özel öğrenci olarak alınan dersler, ders yükü hesabına katılır. Öğrenci bu şekilde aldığı dersler ile dönemlik ders yükünü aşamaz.
 • Üniversitemizin yaz okulunda açılan dersler ve Üniversitemize özel kurgulanmış olan Sektörel Eğitim Programı dersleri (SEC kodlu tüm dersler) ile bitirme projeleri dersleri yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından alınamaz. Benzer şekilde, Fakülte / Yüksekokul / Enstitü  bazında diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alınması uygun olmayan dersler olması durumunda, bu dersler ilgili akademik birim tarafından öğrencilere ilan edilir.
 • Yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından alınabilecek dersler ve bu derslerin alınabileceği yükseköğretim kurumları (üniversiteler) Fakülte / Yüksekokul Yönetim Kurulları tarafından belirlenir. Üniversitemizde yaz okulunda açılmayan derslerin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alınabilmesi ve not transferinin yapılabilmesi için öğrencilerin, aşağıdaki koşullara göre kayıtlı oldukları fakülte / yüksekokul dekanlığına / müdürlüğüne başvurmaları gerekir:

a) Alınmak istenen dersin, hangi yükseköğretim kurumundan alınacağı, ilgili kurumdaki dersin içerik, kredi ve öğrenim dili bilgisinin başvuru için bir dilekçe ile birlikte (varsa ilgili akademik birim tarafından ilan edilen süre içinde ve ek bilgi/belgelerle birlikte) sunulması gerekir.

b) Başvurulan ders ancak içerik, kredi, öğrenim dili, vb. niteliklerinin ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından uygun bulunması halinde alınabilir.

c) Fakülte / Yüksekokul Yönetim Kurulları, öğrencinin tamamladığı kredi ve dersleri de göz önünde bulundurarak Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 26.maddesi kapsamında kredi ve not uyarlamaları ile hangi derslerden muaf tutulacağına dair değerlendirmesini yapar.

 • Öğrencinin, özel öğrenci olarak almasına izin verilen dersleri saydırabilmesi için en geç, dersin alındığı dönemi izleyen dönem için Akademik Takvimde belirtilen ders kayıtlarının son gününe kadar, aşağıda belirtilen belgeler ile beraber kayıtlı olduğu fakülte / yüksekokul / enstitü dekanlığına / müdürlüğüne başvurması gerekir.

1. Alınan dersin notunu gösteren resmi transkript

2. Ders tanıtım formu

3. Ders Muafiyet Dilekçesi 

 • Öğrencilerin özel öğrenci olarak diğer kurumlardan ders aldıkları dönemler öğrenim süresine sayılır.
 • Öğrenciler, özel öğrenci olarak ders aldıkları dönemlerde dönem öğrenim ücretlerinin tamamını, Üniversiteye öderler. Yaz okulunda özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ders aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.
Değişim Programı Öğrencisi Olarak Ders Alma
 • Değişim programı öğrencisi olarak ders almak için öğrencinin ilan edilen süreler içinde Uluslararası Değişim Programları Bölümü'ne başvurması ve başvurusunun Uluslararası Değişim Programları Bölümü ile, kayıtlı olduğu fakülte / yüksekokul / enstitü yönetim kurulu tarafından olumlu değerlendirilmesi gerekir.
 • Öğrencilerin değişim programı öğrencisi olarak diğer kurumlardan ders aldıkları dönemler öğrenim süresine sayılır.
 • Öğrenciler, değişim öğrencisi olarak ders aldıkları dönemlerde dönem öğrenim ücretinin tamamını, Üniversiteye öderler.

Not Dönüşüm Tablosu

Sayfayı düzgün görüntülüyemiyorsanız buraya tıklayınız.