Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı

Hakkında

Mimarlık Yüksek Lisans (Tezli) Programının açılma amacı, öğrencilere mimarlık lisans mezunları ve ilgili alanlar olarak iç mimarlık ve çevre tasarımı, peyzaj mimarlığı, endüstriyel tasarım lisans programı mezunlarına bilimsel araştırma ve çalışma yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırılmasını sağlamaktır. Nitelikli araştırmaların yapılabilmesi için gerekli olan koşulları; alanında yetkin akademisyenlerin varlığı, yeterli altyapı olanaklarının bulunması ve araştırma-geliştirme ortamı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi altyapısı ile sağlanmaktadır.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans (Tezli) Programı mezunları, dünya standartlarında verilen eğitimle, hem ulusal hem de uluslararası nitelikte bilimsel araştırmalarda ve geliştirme projelerinde görev alabilecek yetkinliğe sahip olacaklardır. Buna ek olarak, program mezunlarının eğilimleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde doktora programlarına kabul edilmeleri ve doktora sürecinde ÖzÜ’de almış oldukları eğitim sayesinde üstün nitelikli bilimsel çalışmalar yapmaları beklenmektedir.

Eğitim dilinin İngilizce olduğu Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı içeriği uluslararası standartlarda oluşturulmuştur. Program kapsamında yürütülen araştırmaların Tübitak gibi ulusal kuruluşlar ile Avrupa Birliği ve farklı uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmelerinin sağlanması, araştırmaların niteliklerini arttıracağı gibi, öğrenciler uluslararası araştırmalarla farklı kültürlerden çalışma arkadaşlarıyla etkileşim yoluyla öğrenecek ve uluslararası bakış açısı kazanacaklardır.

Öğrencilerin yeterli bilgi düzeyi oluşturarak, kendi araştırma alanlarının konumunu ve disiplinlerarası etkileşimini kavraması, ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi esastır. Araştırma yöntemlerini kullanarak karşılaşılan problemlerin çözülmesi, bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği, kişinin karmaşık ve beklenmedik sorunları çözmek için yeni ve stratejik yaklaşımlar geliştirebilmesi öğrencilerinden beklenmektedir. Bunun yanında, öğrencinin araştırma alanı ile ilgili sorunlarda liderlik rolünü üstlenmesi, kendi bilgi ve becerilerini eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi ve öğrenme sürecini ilgi alanları doğrultusunda yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı

Başvuru: https://www.ozyegin.edu.tr/tr/fen-bilimleri-enstitusu/basvuru-ve-kabul

Mimarlık (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı bilgi için:
alper.unlu@ozyegin.edu.tr

Başvuru Tarihleri: 17 Nisan - 23 Haziran 2023

Başvuru Paneli için tıklayınız.

Başvuru Koşulları

 1. Mezuniyet Derecesi: Yüksek lisans programlarına lisans derecesi ile doktora programlarına lisans veya yüksek lisans derecesi ile başvurulur.

  Başvuru sırasında gerekli dereceyi henüz almamış adayların programa kayıt olabilmeleri için, öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekir.

  Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir. Yüksek lisans programına başvuranların lisans diplomasının, doktora programına başvuranların yüksek lisans diplomalarının tanınırlıkları gerekmektedir. Tanınırlık belgesi olmayan ve başvurdukları programa kabul edilen adayların diploma aldıkları kurum, almış oldukları eğitim ve derecenin tanınırlığı için ilgili birime başvuru, Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır.

 2. Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonucu: TC vatandaşı adaylar için aşağıdaki sınav sonuç belgelerinin herhangi birini sağlamak zorunludur. Yabancı uyruklu adaylar lisansüstü eğitimine giriş sınavından muaftır. Ancak öğrencilerin varsa bu belgeleri sunmaları kendilerine avantaj sağlar.

  Sınav*Fen Bilimleri Enstitüsü
  Mimarlık Tezli Yüksek LisansGeçerlilik Süresi (Kayıt tarihinden itibaren)
  GMAT- 
  GRE - Eski SistemdeEn az 6105 Yıl
  GRE - Yeni SistemdeEn az 1495 Yıl
  ALESEn az 55 (sayısal puan türünde)5 Yıl

  * Doktora, Tıpta ve Sanatta Yeterlilik derecelerini almış olan adayların başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların başvurularında Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı için 75 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 

 3. İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu: Adayların aşağıdaki sınav sonuçlarından herhangi birinin sağlaması gerekir. Yüksek lisans programlarına başvurularda, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir yükseköğretim programından en geç iki yıl önce mezun olup, yapılan değerlendirme sonucu İngilizce bilgileri yeterli bulunan adaylar İngilizce yeterlik sınav sonucu koşulundan muaf tutulabilirler.

  İngilizce SınavıFen Bilimleri Enstitüsü
  Mimarlık Tezli Yüksek LisansGeçerlilik Süresi (Kayıt tarihinden itibaren)
  TOEFL-IBT**En az 662 Yıl
  KPDS / ÜDSEn az 555 Yıl
  YÖKDİL / e-YDS / YDSEn az 555 Yıl
  ÖzÜ İngilizce Yeterlik Sınavı***En az 502 Yıl

  * Yüksek lisans programına başvuran adaylardan yükseköğretim kurumlarının öğrenim dili İngilizce olan programlarından Üniversiteye kayıt tarihinden en fazla iki yıl önce mezun olanlar, İngilizce yeterlik koşulundan muaftırlar.
  ** ÜAK’ın Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesinin 6/3.d maddesi uyarınca sınav “Türkiye’de yapılıyorsa, sadece devlet üniversitesine ait binalarda yapıyor olması” şartı aranır.
  *** ÖzÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı sadece yüksek lisans başvurularında kabul edilmektedir.

 4. Ek Koşullar

   

  Fen Bilimleri Enstitüsü
  Mimarlık Tezli Yüksek Lisans
  Mezuniyet Not OrtalamasıEn az 2,3 / 4 lisans not ortalaması
  Mezun Olduğu BölümlerMimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlaması, Endüstri Ürünleri Tasarımı programlarından birinden lisans mezunu olmak**

  *Yukarıda belirtilen şartları sağlayan adayların ayrıca yapılacak sözlü görüşmede başarılı olmaları gerekmektedir
  **Bu alanların dışından başvuran adayların kendisi için Mimarlık lisans programı derslerinden tanımlanmış bilimsel hazırlık programını başarması gerekmektedir. 

Başvuru Belgeleri

Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde olan belgelerin ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de sunulmalıdır.

 1. Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu.
 2. Diploma: Mezun olduğu yükseköğrenim programına ait diplomanın kopyası; henüz mezun olunmadıysa, olası mezuniyet tarihini gösterir resmi belge. Yurt dışından alınan diplomalar için ek olarak, varsa YÖK Yurt Dışı Diploma Birimi’nden alınacak tanınırlık belgesinin kopyası.
 3. Transkript: Mezun olunan veya öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri ve notlarını gösteren resmi transkript. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.
 4. Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden (ALES, GRE) herhangi biri. Kayıt tarihleri esnasında geçerlilik süresi dolmamış olması gerekmektedir.
 5. İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden (TOEFL, YDS, KPDS, ÜDS) herhangi biri. Kayıt tarihleri esnasında geçerlilik süresi dolmamış olması gerekmektedir.
 6. Referans Mektubu: İki adet referans mektubu. Referans mektuplarının, tercihen öğretim elemanlarından ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Aile bireylerinden veya arkadaşlarından alınmış referans mektupları geçerli değildir. Referans verecek kişinin e-mail adresi ile iletişim bilgilerinin sisteme tanımlanması ve online başvurunun sistemde tamamlanması sonrasında ilgili kişiye referans mektubunu yükleyeceği alan ile ilgili bir e-mail sistemimizden otomatik olarak gönderilecektir.
 7. Niyet Mektubu: Kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup.
 8. Pasaport: Yabancı uyruklu adaylar için pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın kopyası.
 9. Ek Belgeler: Adayın akademik ve profesyonel kariyer geçmişini gösteren portfolyo.

Başvuru, Değerlendirme ve Kabul Süreci

Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.

Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve değerlendirme sonucu ne olursa olsun adaylara iade edilmez.

Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinde yapılacak ön değerlendirme sonucunda mülakat veya yazılı sınav için davet edilebilirler. Davet edildiği halde mülakata veya sınava katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz.

Adayların başvuruları enstitüce belirlenen kabul jürisi tarafından değerlendirilir. Kabul jürisinin adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Enstitü yönetim kurulu, programa kabul edilen adaylardan gerekli gördüklerine eksikliklerini gidermek amacıyla bir veya iki dönem süreli Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir. Kararda adayın program dahilinde yer alması gereken tüm dersler belirtilir.

Kabul edilen adaylara tahsis edilecek bursların kapsam, koşul ve kontenjanları her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir; burs tahsisi, ilgili enstitü yönetim kurul kararı ve Rektör onayı ile yapılır.

Kabul edilen yabancı uyruklu adayların kayıt yaptırabilmesi için öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile Türkiye’ye giriş yapmaları şarttır. Kabul edilen adaylar, kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya ülkelerine en yakın) T.C. Büyükelçilik Konsolosluk şubelerine veya T.C. Başkonsoloslukları’na başvurarak öğrenim vizesi almalıdırlar. Öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Lisans veya yüksek lisans eğitimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış ve başvuruları olumlu değerlendirilen adaylardan diploma denklik belgesi olmayanların diplomalarının tanınırlığı ve uygunluğu için YÖK Yurtdışı Denklik Birimine başvuru, Üniversitemiz tarafından yapılır. Adaylar, tanınırlık ve uygunluk sonucu gelene kadar şartlı kabul edilip, özel öğrenci statüsünde Üniversiteye kayıt edilirler. Tanınırlık ve uygunluk başvurusu YÖK tarafından olumlu bulunan öğrenciler, lisansüstü öğrenci statüsüne geçerler.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, YÖK’ün "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği " ve Özyeğin Üniversitesi Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

Mimarlık Yüksek Lisans (Tezli) Programı Ders Planı / Toplam Kredi Sayısı

Mezuniyet için üç adet zorunlu ders, dört adet seçmeli ders, bir seminer dersinin alınması ve yüksek lisans tezinin tamamlanması gerekmektedir. Toplam 120 AKTS kredi ile mezun olunacaktır. Öğrenciler seçmeli derslerini, mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak kaydıyla diğer fakülte programlarından seçme hakkına sahiptir.

MSc Architecture (Thesis)
1.Term2.Term
ARCH 501 Research Methods 3-0 - (7,5 ECTS)ARCH 502 Project 3-0 - (7,5 ECTS)
ARCH 503 Theory of Architecture 3-0 - (7,5 ECTS)ARCH 590 Seminar 3-0 - (7,5 ECTS)
Elective 1 3-0 - (7,5 ECTS)ARCH 594 MASTER THESIS STUDY I IN ARCHITECTURE (7,5 ECTS)
Elective 2 3-0 - (7,5 ECTS)Elective 3 3-0 - (7,5 ECTS)
1.Term Total: 30 ECTS2.Term Total: 30 ECTS
3.Term4.Term
ARCH 595 Master Thesis Study II Architecture (22,5 ECTS)ARCH 596 Master Degree Thesis in Architecture (30 ECTS)
Elective 4 3-0 (7,5 ECTS) 
3.Term Total: 30 ECTS4.Term Total: 30 ECTS
MSc IN ARCHITECTURE (THESIS) TOTAL: 120 ECTS 

Mimarlık Yüksek Lisans (Tezli) Programı Mezuniyet Yükümlülükleri

Mimarlık Yüksek Lisans (Tezli) Programı Dersleri

Zorunlu Dersler

 • ARCH 501 Araştırma Yöntemleri
 • ARCH 502 Proje
 • ARCH 503 Mimarlık Kuramı
 • ARCH 590 Seminer
 • ARCH 594 Mimarlık Yüksek Lisans Tez Çalışması I
 • ARCH 595 Yüksek Lisans Tez Çalışması II
 • ARCH 596 Mimarlık Yüksek Lisans Tezi

Seçmeli Dersler

 • ARCH 510 Mimarlıkta Özgünlük
 • ARCH 512 Peyzaj Tasarım ve Planlaması
 • ARCH 513 İstanbul; Planlama, Mimarlık ve Tasarım
 • ARCH 514 Restorasyon ve Koruma
 • ARCH 515 Modern Türk Mimarlığı
 • ARCH 516 Mimari Tasarım ve Güneş
 • ARCH 517 Kentsel Tasarım Laboratuvarı I: Arakesitlerde Güncel Kuram
 • ARCH 518 Proje ve Yapım Yönetimi
 • ARCH 519 Mimarlıkta Hesaplamalı Tasarım
 • ARCH 521 Mimari ve Kentsel Tasarımda Mekansal Analizler
 • ARCH 523 Konut Kültürü: Yerel ve Küresel Etkiler
 • ARCH 525 Enerji Etkin Bina Tasarımı ve Yenilenmesi
 • ARCH 526 Mimarlık ve Tasarımda Güncel Konular
 • ARCH 527 Cultural Studies in Architecture
 • ARCH 528 Bütünleşik Tasarım ve Çevre
 • ARCH 530 Yapımda Performans Yönetimi
 • ARCH 531 Quality Management in Construction
 • ARCH 532 Türkiye’de Modern Mimarlık ve İç Mekan Tasarımı
 • ARCH 533 Mimari Eleştiri
 • ARCH 534 Tarihi Şehirlerin Morfolojisi

Akademik Kadro

 • Doğa Dinemis AMAN
 • Touraj ASHRAFIAN
 • Alessandro CAMİZ
 • Nevşet Gül ÇANAKÇIOĞLU
 • Neşe GANİÇ SAĞLAM
 • Ayşe Ceren GÜLER
 • Tayfun GÜRKAŞ
 • Orhan HACIHASANOĞLU
 • Ece KALAYCIOĞLU
 • Ebru KARAHAN
 • Demet MUTMAN
 • Luca ORLANDI
 • Kaan ÖZGÜN
 • Güliz ÖZORHON
 • İlker Fatih ÖZORHON
 • Mehmet SANER
 • Pınar SEZGİNALP
 • Murat ŞAHİN
 • Beyza ŞAT
 • Melis TANER
 • Işılay TEKÇE
 • Semra TOKAY
 • Hülya TURGUT
 • Alper ÜNLÜ
 • Aslıhan ÜNLÜ
 • Derya YORGANCIOĞLU