Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Hakkında

Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlıdır ve ile ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Programın amacı, mimarlık alanında nitelikli evrensel standartlarda uzmanlar yetiştirmektir. Mimariyi çok boyutlu bir şekilde keşfetmeyi amaçlayan farklı yaklaşım, yöntem ve teknikler kullanan mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Akademik kariyer planlamayan lisans mezunlarının mimari tasarımda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmaları Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans programının esasını oluşturmaktadır.

Mezuniyet için dört adet zorunlu ders, altı adet seçmeli dersin alınması ve dönem projesinin tamamlanması gerekmektedir. Toplam 90 AKTS kredi ile mezun olunacaktır. Öğrenciler seçmeli derslerini, mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak kaydıyla diğer fakülte programlarından seçme hakkına sahiptir.

Kentsel ölçekten, malzeme ve yapı elemanı detay ölçeğine, mimarlık alanındaki güncel bilgilere ve farklı tasarım yaklaşımlarına hakim, analitik ve eleştirel düşünebilen, ulusal/uluslararası düzeyde mesleki aktivitelere entegre olabilen, interdisipliner düşünme ve çalışma yetisine sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Başvuru: https://www.ozyegin.edu.tr/tr/fen-bilimleri-enstitusu/basvuru-ve-kabul

Mimarlık (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı bilgi için: alper.unlu@ozyegin.edu.tr 

Başvuru Paneli için tıklayınız.

Başvuru Koşulları

 1. Mezuniyet Derecesi: Yüksek lisans programlarına lisans derecesi ile doktora programlarına lisans veya yüksek lisans derecesi ile başvurulur.

  Başvuru sırasında gerekli dereceyi henüz almamış adayların programa kayıt olabilmeleri için, öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekir.

  Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir. Yüksek lisans programına başvuranların lisans diplomasının, doktora programına başvuranların yüksek lisans diplomalarının tanınırlıkları gerekmektedir. Tanınırlık belgesi olmayan ve başvurdukları programa kabul edilen adayların diploma aldıkları kurum, almış oldukları eğitim ve derecenin tanınırlığı için ilgili birime başvuru, Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır.

 2. İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu: Adayların aşağıdaki sınav sonuçlarından herhangi birinin sağlaması gerekir. Yüksek lisans programlarına başvurularda, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir yükseköğretim programından en geç iki yıl önce mezun olup, yapılan değerlendirme sonucu İngilizce bilgileri yeterli bulunan adaylar İngilizce yeterlik sınav sonucu koşulundan muaf tutulabilirler.

  İngilizce Sınavı*Fen Bilimleri Enstitüsü
  Mimarlık Tezsiz Yüksek LisansGeçerlilik Süresi (Kayıt tarihinden itibaren)
  TOEFL-IBT**En az 662 Yıl
  KPDS / ÜDSEn az 555 Yıl
  YÖKDİL / e-YDS / YDSEn az 555 Yıl
  ÖzÜ İngilizce Yeterlik Sınavı***En az 502 Yıl

  * Yüksek lisans programına başvuran adaylardan yükseköğretim kurumlarının öğrenim dili İngilizce olan programlarından Üniversiteye kayıt tarihinden en fazla iki yıl önce mezun olanlar, İngilizce yeterlik koşulundan muaftırlar.
  ** ÜAK’ın Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesinin 6/3.d maddesi uyarınca sınav “Türkiye’de yapılıyorsa, sadece devlet üniversitesine ait binalarda yapıyor olması” şartı aranır.
  *** ÖzÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı sadece yüksek lisans başvurularında kabul edilmektedir.

 3. Ek Koşullar
   Fen Bilimleri Enstitüsü
  Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans
  Mezuniyet Not OrtalamasıEn az 2,3 / 4 lisans not ortalaması
  Mezun Olduğu BölümlerMimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, programlarından birinden lisans mezunu olmak**

  *Yukarıda belirtilen şartları sağlayan adayların ayrıca yapılacak sözlü görüşmede başarılı olmaları gerekmektedir
  **Bu alanların dışından başvuran adayların kendisi için Mimarlık lisans programı derslerinden tanımlanmış bilimsel hazırlık programını başarması gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri

Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde olan belgelerin ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de sunulmalıdır.

 1. Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu.
 2. Diploma: Mezun olduğu yükseköğrenim programına ait diplomanın kopyası; henüz mezun olunmadıysa, olası mezuniyet tarihini gösterir resmi belge. Yurt dışından alınan diplomalar için ek olarak, varsa YÖK Yurtdışı Diploma Biriminden alınacak tanınırlık belgesinin kopyası.
 3. Transkript: Mezun olunan veya öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri ve notlarını gösteren resmi transkript. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.
 4. İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden (TOEFL, YDS, KPDS, ÜDS) herhangi biri. Kayıt tarihleri esnasında geçerlilik süresi dolmamış olması gerekmektedir.
 5. Referans Mektubu: İki adet. Referans mektuplarının, tercihen öğretim elemanlarından ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Aile bireylerinden veya arkadaşlarından alınmış referans mektupları geçerli değildir. Referans verecek kişinin e-mail adresi ile iletişim bilgilerinin sisteme tanımlanması ve online başvurunun sistemde tamamlanması sonrasında ilgili kişiye referans mektubunu yükleyeceği alan ile ilgili bir e-mail sistemimizden otomatik olarak gönderilecektir.
 6. Niyet Mektubu: Kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup.
 7. Pasaport: Yabancı uyruklu adaylar için pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın kopyası.
 8. Ek Belgeler: Adayın akademik ve profesyonel kariyer geçmişini gösteren portfolyo

Başvuru, Değerlendirme ve Kabul Süreci

Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.

Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve değerlendirme sonucu ne olursa olsun adaylara iade edilmez.

Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinde yapılacak ön değerlendirme sonucunda mülakat veya yazılı sınav için davet edilebilirler. Davet edildiği halde mülakata veya sınava katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz.

Adayların başvuruları enstitüce belirlenen kabul jürisi tarafından değerlendirilir. Kabul jürisinin adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Enstitü yönetim kurulu, programa kabul edilen adaylardan gerekli gördüklerine eksikliklerini gidermek amacıyla bir veya iki dönem süreli Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir. Kararda adayın program dâhilinde yer alması gereken tüm dersler belirtilir.

Kabul edilen adaylara tahsis edilecek bursların kapsam, koşul ve kontenjanları her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir; burs tahsisi, ilgili enstitü yönetim kurul kararı ve Rektör onayı ile yapılır.

Kabul edilen yabancı uyruklu adayların kayıt yaptırabilmesi için öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile Türkiye’ye giriş yapmaları şarttır. Kabul edilen adaylar, kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya ülkelerine en yakın) T.C. Büyükelçilik Konsolosluk şubelerine veya T.C. Başkonsoloslukları’na başvurarak öğrenim vizesi almalıdırlar. Öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Lisans veya yüksek lisans eğitimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış ve başvuruları olumlu değerlendirilen adaylardan diploma denklik belgesi olmayanların diplomalarının tanınırlığı ve uygunluğu için YÖK Yurt Dışı Denklik Birimine başvuru, Üniversitemiz tarafından yapılır. Adaylar, tanınırlık ve uygunluk sonucu gelene kadar şartlı kabul edilip, özel öğrenci statüsünde Üniversite’ye kayıt edilirler. Tanınırlık ve uygunluk başvurusu YÖK tarafından olumlu bulunan öğrenciler, lisansüstü öğrenci statüsüne geçerler.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, YÖK’ün "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ve Özyeğin Üniversitesi Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

Ders Planı ve Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet için dört adet zorunlu ders, altı adet seçmeli dersin alınması ve dönem projesinin tamamlanması gerekmektedir. Toplam 90 AKTS kredi ile mezun olunmaktadır. Öğrenciler seçmeli derslerini, mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak kaydıyla diğer fakülte programlarından seçme hakkına sahiptir.

MSc Architecture (Non-Thesis)
1.Term2.Term
ARCH 501 Reserach Methods 3-0 - (7,5 ECTS)ARCH 552 Architecture Design 2 6-0 - (7,5 ECTS)
ARCH 551 Architecture Design 1 6-0 - (7,5 ECTS)ARCH 518 PROJECT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 3-0 - (7,5 ECTS)
Elective 1 3-0 - (7,5 ECTS)Elective 3 3-0 - (7,5 ECTS)
Elective 2 3-0 - (7,5 ECTS)Elective 4 3-0 - (7,5 ECTS)
1.Term Total: 30 ECTS2.Term Total: 30 ECTS
3.Term 
Elective 5 3-0 (7,5 ECTS) 
Elective 6 3-0 (7,5 ECTS) 
ARCH 597 Term Project in Architecture (15 ECTS) 
3.Term Total: 30 ECTS 
MSc IN ARCHITECTURE (NON - THESIS) TOTAL: 90 ECTS 

Mimarlık Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı Mezuniyet Yükümlülükleri

Mimarlık Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı Dersleri

Zorunlu Dersler

 • ARCH 501 Araştırma Yöntemleri
 • ARCH 551 Mimari Tasarım 1
 • ARCH 552 Mimari Tasarım 2
 • ARCH 518 Proje ve Yapım Yönetimi
 • ARCH 597 Dönem Projesi

Seçmeli Dersler

 • ARCH 503 Mimarlık Kuramı
 • ARCH 510 Mimarlıkta Özgünlük
 • ARCH 512 Peyzaj Tasarım ve Planlaması
 • ARCH 513 Istanbul; Planlama, Mimarlık ve Tasarım
 • ARCH 514 Restorasyon ve Koruma
 • ARCH 515 Modern Türk Mimarlığı
 • ARCH 516 Mimari Tasarım ve Güneş
 • ARCH 517 Kentsel Tasarım Laboratuvarı I: Arakesitlerde Güncel Kuram
 • ARCH 519 Mimarlıkta Hesaplamalı Tasarım
 • ARCH 521 Mimari ve Kentsel Tasarımda Mekansal Analizler
 • ARCH 523 Konut Kültürü: Yerel ve Küresel Etkiler
 • ARCH 525 Enerji Etkin Bina Tasarımı ve Yenilenmesi
 • ARCH 526 Mimarlık ve Tasarımda Güncel Konular
 • ARCH 527 Mimarlıkta Kültürel Çalışmalar
 • ARCH 528 Bütünleşik Tasarım ve Çevre
 • ARCH 530 Yapımda Performans Yönetimi
 • ARCH 531 Yapımda Kalite Yönetimi
 • ARCH 532 Türkiye’de Modern Mimarlık ve İç Mekan Tasarımı
 • ARCH 533 Mimari Eleştiri
 • ARCH 534 Tarihi Şehirlerin Morfolojisi

Akademik Kadro

 • Doğa Dinemis AMAN
 • Touraj ASHRAFIAN
 • Alessandro CAMİZ
 • Nevşet Gül ÇANAKÇIOĞLU
 • Neşe GANİÇ SAĞLAM
 • Ayşe Ceren GÜLER
 • Tayfun GÜRKAŞ
 • Orhan HACIHASANOĞLU
 • Ece KALAYCIOĞLU
 • Ebru KARAHAN
 • Demet MUTMAN
 • Luca ORLANDI
 • Kaan ÖZGÜN
 • Güliz ÖZORHON
 • İlker Fatih ÖZORHON
 • Mehmet SANER
 • Murat ŞAHİN
 • Beyza Şat
 • Melis TANER
 • Işılay TEKÇE
 • Semra TOKAY
 • Hülya TURGUT
 • Alper ÜNLÜ
 • Aslıhan ÜNLÜ
 • Derya YORGANCIOĞLU